Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Machabejské začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Potom pak, když Machabeus začátek komentované pasážese všemikonec komentované pasáže svými vzýval všemohúcího Boha, kterýž svou mocí sílu nepřátelskou polomuje, dobyli jsou města a z těch, kteří v něm byli, zmordovali jich pětmezcítma tisícuov.

Žalm začátek komentované pasáže107.konec komentované pasáže

I volali k Hospodinu v potřebě své a on z trápení a těžkostí jich vysvobodil je.

Izajáš začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Jistě nad hlasem tveho křiku smiluje se a hned jakž uslyší, odpoví tobě.

Izajáš začátek komentované pasáže50.konec komentované pasáže

„Zdaliž ukrácena a maličká učiněna jest ruka má,“ praví Pán, „abych nemohl vykoupiti? Anebo zdaliž není ve mně moci k vysvobození?“

Izajáš začátek komentované pasáže59.konec komentované pasáže

Hle, neníť ukrácena ruka Páně, aby spomoci nemohla, ani obtíženo jest ucho jeho, aby neslyšalo. Ale nepravosti vaše rozdělení učinily jsou mezi vámi a Bohem vašim a hříchové vaši skryli jsou tvář jeho od vás, aby neuslyšal.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Protož pokořte se pod mocnou ruku Boží, ať vás povajší v den navštívení. Všecko pečování vaše vložte na něho, nebť on pečuje o vás.

Moudrosti začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Chudému zajisté okázáno bude milosrdenství, ale mocní a velicí veliké trestání a mouky trpěti budou. Nebo Buoh, který jest Pán začátek komentované pasáženade všemikonec komentované pasáže, nebude dbáti na žádnou osobu aniž se které mocnosti a velikosti strašiti bude. Nebo maleho i velikeho on jest stvořil a jednostajná mu starost a péče o všech. Silnějším zajisté silnější připraveno jest mučení.

Žalm začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Bojte se Pána, všickni svatí jeho, nebť nejsou chudí bojící se jeho.

Žalm začátek komentované pasáže37.konec komentované pasáže

Kochaj se v Hospodinu a dáť tobě cožkoli tvé srdce žádati bude. Oznam cestu tvou Pánu a naději měj v něho a onť tobě učiní. Od Pána krokové člověka zpraveni budou a cesty jeho oblíbí. Když padne, nebude pryč odvržen ani potřín, nebo Pán ruku svou jemu podloží. Byl jsem mladým a již jsem starým, však ještě jsem neviděl spravedliveho opuštěneho ani plemene jeho žebrajíce chleba. Každeho času lítost okazuje, rád puojčuje a plémě jeho v požehnání bude. Odchyl se od zleho a čiň dobře a trvaj v tom na věky. Nebo Hospodin miluje soud a neopustí svatých svých, na věky ostříháni budou. Ale bezbožných plémě zahyne.

Žalm začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Uvrz na Pána péči svou a on tebe opatří a nenecháť na věky spravedlivého v nepokoji.

Přísloví začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Dověř se Bohu a spusť se naň z celeho srdce tveho a nezpoléhaj na opatrnost tvou, ale na

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).