Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Ukázala se zajisté dobrota a člověčenství spasitele našeho Boha ne z skutkuov a spravedlnosti, které jsme my činili, ale vedlé svého milosrdenství spaseny nás učinil skrze obmytí druhého narození a skrze obnovení Ducha svatého, kteréhož vylil na nás hojně skrze Jezu Krista spasitele našeho, abychom jsouce spravedliví učiněni milostí jeho byli dědicové života věčného vedlé naděje, což vpravdě tak jest.

Jakub začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Neb jest milosrdný Pán a lítostivý.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Požehnaný buď Bůh a Otec Pána našeho Jezu Krista, kterýžto podlé velikého milosrdenství svého znova nás urodil k naději živé skrze vzkříšení z mrtvých Jezu Krista k neporušitedlnému, nepoškvrněnému a nauvadlému dědictví, kteréž se chová v nebesích, vám, kteřížto mocí Boží ostříháte se skrze víru k spasení připravenému, aby se zjevilo v čas poslední.

Ekleziastikus začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

O jak převeliké jest milosrdenství Páně a dává se milostivě najíti těm, kteří se k němu obracejí.

Johel začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Obraťte se ke mně v celém srdci vašem v postu, v pláči a v kvílení. Rozedřete srdce vaše, a ne roucha vaše, obraťte se ku Pánu Bohu vašemu, neb on milostivý a milosrdný jest, trpělivý a mnohé dobroty a prodlívá nad zlostí.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže královských začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Onť jest sám jediný, kterýž jest vás vysvobodil z rukou všech nepřátel vašich.

Žalm začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Přistupte k Pánu a zasvěťte se a tváři vaše pohaněny nebudou.

Tobiáš začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Protož vy, ó hříšníci, obraťte se a čiňte spravedlivost před Bohem věříce, že učiní s vámi milosrdenství své.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Nebo milostivý a milosrdný jest Pán Buoh náš a neodvrátíť tváři své od vás, však jestliže se k němu obrátíte.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Timoteovi začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

To dobré a vzácné jest před Spasitelem našim Bohem, kterýž chce, aby všickni lidé spaseni byli a k poznání pravdy aby přišli. Nebo jeden zajisté jest Buoh, jeden také prostředník a smírce mezi Bohem a mezi lidmi, totižto člověk Jezus Kristus, kterýžto dal sebe samého na vykoupení za všecky, jehožto svědectví časy svými utvrzeno jest.

K Židuom začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Protož my majíce biskupa velikého, kterýžto pronikl nebesa, Ježíše syna Božího, zachovajmež vyznání naděje své. Neb nemáme biskupa, začátek komentované pasážekterýž bykonec komentované pasáže se nemohl slitovati nad nemocmi našimi, ale máme zkušeneho ve všem a nám podobného kromě hříchu. Protož přistupme s doufáním

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).