Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Konec Zákona jestiť Kristus k spravedlnosti každému věřícímu. Neb budeš-li vyznávati usty svými Jezu Krista a srdcem svým věřiti, že jest ho Buoh vzkřísil od mrtvých, spasen budeš. Srdcem se zajisté věří k spravedlnosti, ale usty bývá vyznání k spasení.

K Židuom začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Nestracujte doufání vašeho, kteréž má velikou odplatu.

Též začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Nebo kdož k Bohu přijíti chce, musí věřiti, že on jest. A těm, kteří ho hledají, že jich odplátce bude.

Daniel začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

On jest Vysvoboditel a Spasitel, kterýž činí zázraky a divné věci na nebi i na zemi, kterýž vysvobodil Daniele z jámy lvové.

Žalm začátek komentované pasáže146.konec komentované pasáže

Pán prosté činí vězně, Pán slepým zrak navracuje, Pán pozdvihuje poražených, Pán miluje spravedlivé, Pán ostříhá příchozí, sirotka i vdovu přivine, ale cesty hříšníkuov rozptýlí. Kralovati bude Pán na věky, Buoh tvuoj, Sione, ve všelikém národu i národu.

Žalm začátek komentované pasáže68.konec komentované pasáže

Pán Buoh jest nám naše spasení na věky věkuov, onť zpravovati bude nás na věky.

Žalm začátek komentované pasáže78.konec komentované pasáže

Nebo on jest milosrdný a slituje se nad hříchy jich a nezahubí jich. A odvracuje od lidu často svůj hněv a nevylijeť všeho hněvu svého, neb rozpomíná se Buoh, že tělo jsou.

Žalm začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

Všecky cesty Páně jsouť milosrdenství a pravda těm, kteříž zákona a oumluvy jeho ostříhají.

Žalm začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Slovo Boží jestiť pravdomluvné a což on připovídá, toť skutkem vyplňuje. Nebť on miluje spravedlnost a soud, země plná jest milosrdenství jeho.

Ekleziastikus začátek komentované pasáže39.konec komentované pasáže

Všickni skutkové Boží jsouť velmi dobří.

Žalm začátek komentované pasáže118.konec komentované pasáže

Děkujtež Pánu, neb dobrý jest a na věky milosrdenství jeho. Praviž nyní, dome Izrahelský, že jest dobrý a že jest na věky milosrdenství jeho. Praviž nyní, dome Aronuov, že dobrý a že na věky trvá milosrdenství jeho. Pravtež nyní všickni vy, kteříž se bojíte Pána Boha, že jest dobrý a že na věky trvá milosrdenství jeho.

Tobiáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Chvaltež Pána Boha nebeského a začátek komentované pasážepřede všemikonec komentované pasáže živými vyznávajte ho, nebť učinil s vámi milosrdenství své. Tajnou zajisté radu královu neb knížecí tajiti dobré jest, ale skutky Boží oznámiti a vypravovati slušné a hodné jest.

Žalm začátek komentované pasáže130.konec komentované pasáže

Neb u Pána jest milosrdenství a hojné u něho vykoupení. A onť vysvobodí lid Izrahelský z všech nepravostí jeho.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).