Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

synové Boží slouli i byli. A protož svět nás nezná, neb jeho také nezná.

K Římanuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Neb kteříkoli Duchem Božím se zpravují, tiť jsou synové Boží. Nepřijali jste zajisté ducha služby, abyšte se opět báli, ale přijali jste ducha vyvolení synuov Božích, v němžto voláme: „Otče, Otče!“ Ten jistý duch svědčí duchu našemu, že jsme synové Boží. I poněvádž synové, tehdy i dědicové, totižto dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi, ač budeme-li spolu s nim trpěti, abychom také spolu i oslaveni byli.

K Galatuom začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Ale poněvádž synové Boží jste, poslal Buoh Ducha Syna svého v srdce vaše, kterýž učí vás volati: „Otče, Otče!“ A tak již není žádneho služebníka, než všecko synové. I jestliže synové, tehdy i dědicové skrze Krista.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

A totoť jest doufání a naděje, kterouž máme k Bohu, že zač koli poprosíme vedlé vůle jeho, uslyšíť nás. I poněvádž víme, že nás slyší, zač ho prosíme, tehdyť také víme, že toho dosáhneme, což od něho žádáme.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Korintuom začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Nebo vy víte milost Pána našeho Jezu Krista, že ačkoli bohatý jest, však pro vás chudým učiněn jest pro to, abyšte vy skrze jeho chudobu bohatí učiněni byli.

K Galatuom začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Kristus pak vysvobodil nás od zlořečení Zákona tehdáž, když jest za nás učiněn zlořečentvím etc.cizojazyčný text

Římanuom začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

„Neb soud Boží z jednoho hříchu pochází k zatracení, ale milost z mnohých hříchuov pochází k spravedlnosti. Neb poněvádž pro hřích jednoho mnoho jich zemřelo, mnohem více milost Boží a dar z milosti jednoho člověka Jezu Krista na mnohých se rozmnožila. Rovně jako skrze hřích a neposlušenství jednoho člověka,“ totiž Adama, „přišla smrt na všecky lidi, tak také skrze spravedlnost a poslušenství jednoho člověka,“ totižto Krista, „přišla

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).