Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Kristus syn Boha živého, který na tento svět přijíti měl.

Lukáš začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě a nejsem již hoden, abych tvým synem sloul.

Lukáš začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Když vy všecky věci učiníte, které jsou vám přikázány, řcete: „Služebníci neužiteční jsme, neb to jsme učinili, což jsme učiniti měli.“

Marek začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Věřím, Pane, spomoz nedověře mé.

Matouš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

O synu Daviduov, smiluj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže.

Žalm začátek komentované pasáže36.konec komentované pasáže

Nebo v tebe jest studnice života a v světle tvem viděti budeme světlo.

V témž.

Okaž milosrdenství své těm, kdož tebe znají, a spravedlnost svou těm, kteří jsou upřímého srdce.

Žalm začátek komentované pasáže42.konec komentované pasáže

Hospodine, jako jelen žádá velmi spěšně přijíti k vodě potoka, tak také duše má velice touží po tobě. Duše má žížní po tobě, silný a živý Bože. Když já pak toho dojdu, abych oblíčej tvuoj spatřil?

Modlitba pěkná vzata z modlitby Manasesa krále júdského.

Já skloňujiť kolena mého srdce a volám k tvé dobrotivosti, ó Bože můj. Já jsem zhřešil. Zhřešil jsem a vyznávám mé nepravosti a prosím tebe, muoj milý Bože, že mi je odpustiti ráčíš. Nerač mne zahladiti s mými hříchy ani mých zlých skutkuov na věky zpomínati, ale mne hříšného a nehodného podlé nesmírneho milosrdenství tvého rač na milost přijíti, abych já po všecky časy života mého díky a chválu jménu tvému svatému vzdávati mohl. Nebo tvé jest panování a tebe chválí moc a všecka říše nebeská na věky věkuov. Amencizojazyčný text.

Co teď dále, opatrný čtenáři, psáno najdeš, nic jiného není, než toliko shromáždění Písem svatých Starého a Nového testamentu, kterážto Písma světle a patrně nesmírné milosrdenství Boha našeho vysvědčují a nám ukazují.

Jan začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha a Buoh byl slovo, to bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze něho učiněny jsou a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. V něm životem bylo a život byl světlo lidí a světlo v temnostech svítí a tmy jsou ho neobsáhly. Byl člověk poslaný od Boha, jemužto jméno bylo Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědectví vydal o světlu, aby všickni věřili skrze něho. Nebyl jest on světlo, ale aby svědectví vydal o světlu. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každeho člověka přicházejícího na tento svět. Na světě byl a svět

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).