Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Pán zajisté zkušuje každého srdce a rozumí všemu myšlení. Budeš-li ho hledati, tehdy nalezneš ho. Jestliže pak ho opustíš, tehdy on tebe zavrže na věky.

Moudrosti začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Smejšlejte o Pánu Bohu v dobrotě a v upřímnosti srdce hledajte ho. Nebo nalezen bývá od těch, kteří ho nepokoušejí a zjevuje se těm, kteří víru mají v něho.

Žalm začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Boháči musejí nouzi trpěti a lačněti, ale ti, kteří Pána Boha hledají, žádného nedostatku na svém zboží a statku míti nebudou.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Korintuom začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Požehnaný Buoh a Otec Pána našeho Jezu Krista, Otec milosrdenství a Buoh všelikého potěšení, kterýž nás těší v každém zámutku našem, abychom mohli i my těšiti ty, kteříž v každé tesknosti jsou, skrze napomínání, jímž napomínáni býváme i my od Boha.

Trenorumcizojazyčný text začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Velmi dobrý jest Pán těm, kteří doufají v něho, i duši té, kteráž ho žádá a hledá.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Pán Buoh váš milostivý a milosrdný jest a smiluje se začátek komentované pasáženade všemikonec komentované pasáže, kteříž z celeho srdce hledají Pána Boha otcuov svých a nebude jim počteno, že nejsou posvěceni.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

A když obrátí se a volati budou ku Pánu Bohu Izdrahelskému v své pilné potřebě a hledati ho budú, tehdy on dá se jim naleznouti.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Milostivý a dobrotivý jest Pán Buoh váš a neodvrátíť tváři své od vás, jestliže se navrátíte k němu.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Nebo oči Boží hledí na všecku zemi a dávají sílu těm, kteří dokonalým srdcem věří v něho.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže, Žalm začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Nebo oči Páně hledí na spravedlivé a uši jeho na prozby jich, ale zuořivost Boží na ty, kteří činí zlé věci, aby vyhladil z země památku jich.

Žalm začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Hle, oči Páně hledí na ty, kteří se bojí jeho a na ty, kteříž doufají v milosrdenství jeho.

Žalm začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Okuste a vizte, jak jest chutný Pán. Blahoslavený jest muž, kterýž doufá v něho.

Též v začátek komentované pasáže37.konec komentované pasáže

Doufaj v Pána Boha a čiň dobré skutky. Obývajž na zemi a krmiti se budeš v zboží jejím.

Izajáš začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Ale ti, kteří v Pana doufají, dosáhnou nové síly a jich křídla budou jako orličí. Poběhnou a nebudou zemdleni. Choditi budou a neustanou.

Přísloví začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Blahoslavený jest ten člověk, který v Pána Boha doufá.

Žalm začátek komentované pasáže146.konec komentované pasáže

Zalíbilo se Pánu nad těmi,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).