Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

slovem, kteréž pochází z oust Božích.

K Židuom začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Nebo živá jest řeč Boží a mocná a pronikavější nežli žádný meč s obou stran ostrý a dosahuje až do rozdělení života i ducha i kloubuov i mozkuov, kterýž rozeznává myšlení i umysly srdcí.

Přísloví začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Každá řeč Boží jestiť ohnivá a jest jako štít těm všem, kteří doufají v něho.

Žalm začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Zákon Páně jest nepoškvrněný a potěšuje duše. Svědectví Páně věrné a moudrosti uděluje maličkým.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Všickni svatí v rukou tvých jsou a přiblížíť se k nohám tvým a budou bráti naučení od tebe.

Jozue začátek komentované pasáže23.konec komentované pasáže

A vy celým srdcem i vší duši vaší znáte, že cožkoli Pán Buoh váš mluvil a vám slíbil, že nic nepominulo, ba aniž jest najmenší slovíčko zrušeno.

Lukáš začátek komentované pasáže21.konec komentované pasáže

„Nebe i země pominou,“ praví Pán Kristus, „ale slova má nepominou.“

Izajáš začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Hledajte Pána, dokudž můž nalezen býti a vzývajte ho, když ještě blízko jest. Opusť, nemilostivý člověk, cestu svou a muž nepravý myšlení svá a navrať se zase k Bohu svému a smilujeť se nad nim i k Bohu našemu, neb snadný a mnohý jest k odpuštění.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Pán zajisté zkušuje každého srdce a rozumí všemu myšlení. Budeš-li ho hledati, tehdy nalezneš ho. Jestliže pak ho opustíš, tehdy on tebe zavrže na věky.

Moudrosti začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Smejšlejte o Pánu Bohu v dobrotě a v upřímnosti srdce hledajte ho. Nebo nalezen bývá od těch, kteří ho nepokoušejí a zjevuje se těm, kteří víru mají v něho.

Žalm začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Boháči musejí nouzi trpěti a lačněti, ale ti, kteří Pána Boha hledají, žádného nedostatku na svém zboží a statku míti nebudou.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Korintuom začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Požehnaný Buoh a Otec Pána našeho Jezu Krista, Otec milosrdenství a Buoh všelikého potěšení, kterýž nás těší v každém zámutku našem, abychom mohli i my těšiti ty, kteříž v každé tesknosti jsou, skrze napomínání, jímž napomínáni býváme i my od Boha.

Trenorumcizojazyčný text začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Velmi dobrý jest Pán těm, kteří doufají v něho, i duši té, kteráž ho žádá a hledá.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Pán Buoh váš milostivý a milosrdný jest a smiluje se začátek komentované pasáženade všemikonec komentované pasáže, kteříž z celeho srdce hledají Pána Boha otcuov svých a nebude jim počteno, že nejsou posvěceni.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

A když obrátí se a volati budou ku Pánu Bohu Izdrahelskému

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).