Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Žalm začátek komentované pasáže117.konec komentované pasáže

Chvalte Pána, neb jest dobrý a na věky bude trvati milosrdenství jeho.

Žalm začátek komentované pasáže103.konec komentované pasáže

Chval, duše má, Hospodina. A všecky věci, které jsou ve mně, chvalte jméno svaté jeho. Chval, duše má, Hospodina a nezapomínaj se na všecka dobrodíní jeho, kterýžto všem nepravostem tvým Milostiv jest a uzdravuje všecky nemoci tvé. Pán činí spravedlivost a soud všem, kteří křivdu trpí. Neučinil nám podlé hříchuov našich ani podlé nepravostí našich odplatil nám. Nebo rovně jak vysoko jest nebe nad zemí, tak on milosrdenství své upevnil nad těmi, kteří se bojí jeho. Jako otec slituje se nad syny svými, tak slituje se Pán nad těmi, kteří se bojí jeho, nebť on zná mdlobu naši. Rozpomenul se, že jsme prach a že člověk jest jakožto seno a dnové jeho jakožto polní květ, takť pomine.

Izajáš začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Každé tělo jest seno a všecka sláva a zboží jeho jako květ polní. Uschlo jest seno a spadl květ, neb duch Páně vzdechl na ně. Člověk jestiť seno. To seno uvadne, květ s něho doluov spadne. Ale slovo Boha našeho zuostane na věky.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže, Matouš začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Člověk není živ samým chlebem toliko, ale každým slovem, kteréž pochází z oust Božích.

K Židuom začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Nebo živá jest řeč Boží a mocná a pronikavější nežli žádný meč s obou stran ostrý a dosahuje až do rozdělení života i ducha i kloubuov i mozkuov, kterýž rozeznává myšlení i umysly srdcí.

Přísloví začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Každá řeč Boží jestiť ohnivá a jest jako štít těm všem, kteří doufají v něho.

Žalm začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Zákon Páně jest nepoškvrněný a potěšuje duše. Svědectví Páně věrné a moudrosti uděluje maličkým.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Všickni svatí v rukou tvých jsou a přiblížíť se k nohám tvým a budou bráti naučení od tebe.

Jozue začátek komentované pasáže23.konec komentované pasáže

A vy celým srdcem i vší duši vaší znáte, že cožkoli Pán Buoh váš mluvil a vám slíbil, že nic nepominulo, ba aniž jest najmenší slovíčko zrušeno.

Lukáš začátek komentované pasáže21.konec komentované pasáže

„Nebe i země pominou,“ praví Pán Kristus, „ale slova má nepominou.“

Izajáš začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Hledajte Pána, dokudž můž nalezen býti a vzývajte ho, když ještě blízko jest. Opusť, nemilostivý člověk, cestu svou a muž nepravý myšlení svá a navrať se zase k Bohu svému a smilujeť se nad nim i k Bohu našemu, neb snadný a mnohý jest k odpuštění.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).