Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Matouš začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

Poďte, požehnaní Otce mého, ujměte království, kteréž vám od počátku světa připraveno jest. Neb jsem lačníval a vy jste mi dávali jísti. Žížníval jsem a vy jste mi dávali píti. Hostem jsem býval a přijímali jste mne. Nah jsem byl a přiodíli jste mne. Nemocen jsem byl a navštěvovali jste mne. V žaláři jsem byl a přicházeli jste ke mně.

V též kapitole.

Jistě pravím vám: Co jste učinili jednomu z bratří těchto mých najmenších, to jste mně učinili.

Matouš začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Spravedliví budou se jako slunce stkvíti v království otce mého nebeského.

Matouš začátek komentované pasáže28.konec komentované pasáže

Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jděte a učte všecky národy křtíce je ve jménu Otce, Syna i Ducha svateho a učte je zachovávati všecky věci, kteréž jsem koli přikázal vám. A hle, s vámi jsem po všecky dni až do skonání světa.

Jan začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Jdiž k bratřím mým a pověz jim, že já vstupuji k otci mému a k Otci vašemu, k Bohu mému a k Bohu vašemu.

Jan začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Nestrachuj se srdce vaše. Věříte-li v Boha, i ve mne věřte. V domu otce mého jsouť mnozí příbytkové. Kdyby tak nebylo, pověděl bych vám, nebo jdu, abych vám místo připravil.

Jan začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Rovně jako otec muoj miloval mne, tak jsem já vás miloval. Zuostaňtež i vy v milování mém.

Jan začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Budete-li zač prositi Otce ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu.

Jan začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Jistě, jistě pravím vám: Budete-li zač prositi otce mého skrze jméno mé, dáť vám. Ač do tohoto času za nic jste neprosili ve jménu mém, již proste a vezmete, aby radost vaše naplnila se.

Jan začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Praví a opravdoví modlitebníci modliti se budou Otci v duchu a v pravdě. Nebo i Otec takové chce míti, začátek komentované pasážekteří bykonec komentované pasáže se jemu tak modlili.

Matouš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Proste a bude vám dáno. Hledajte a naleznete. Tlucte a bude vám otevříno. Každý zajisté, kdož prosí, ten vezme. Kdo hledá, nalezne. A kdo tluče, tomu bude otevříno. Který medle mezi vámi člověk jest, jehožto, kdyby syn vlastní prosil za chléb, zdaliž kamene podá jemu? Anebo kdyby ho prosil za rybu, zdaliž hada dá jemu? Protož, poněvádž vy jsouce zlí, umíte dobré věci vašim dětem dávati, jak mnohem více Otec váš, kterýž v nebi jest, dá dobré věci těm, kteříž, ho prosí.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).