Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

a tyto všecky věci budou vám přidány.

Matouš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Když ty se pak modlíš, vejdi do pokojíka tvého zavra po sobě dvéře i modliž se Otci svému vskrytě a Otec tvuoj, kterýž vidí vskrytě, odplatí tobě zjevně. Víť Otec váš nebeský, čeho vy potřebujete prvé nežli byšte ho prosili.

 

Modlitba Páně a jiné krátké modlitby z Stareho i Noveho testamentu krátce a pořádně sepsané ke cti a k chvále nestihlému a nevymluvnému milosrdenství Božímu a také k užitku jednomu každému pobožnému, kdožkoli čísti bude.

Matouš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Kristus Pán učí nás své učedlníky, abychom se modlili říkajíce takto: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, osvěť se jméno tvé, přiď království tvé, buď vuole tvá jako v nebi, tak také na zemi. Chléb náš vezdejší dajž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, moc a sláva na věky věkuov. Amencizojazyčný text.“

Modlitba krále Davida v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže39.konec komentované pasáže

Požehnaný a chvályhodný jsi, Pane Bože Izrahele Otce našeho, od věčnosti až na věky. Pane, tváť jest velebnost a moc i sláva i vítězství, budiž tobě chvála i děkování. Všecky zajisté věci, které v nebi jsú i na zemi, tvéť jsou. Tvé, Pane, jest království a ty jsi začátek komentované pasáženade všeckakonec komentované pasáže knížata. Tvé jest bohatství a tvá jest sláva. Ty panuješ začátek komentované pasáženade všemikonec komentované pasáže . V rukách tvých jestiť síla i moc, v rukách tvých jest velebnost a císařství všech věcí. Protož nyní, Pane Bože náš, vyznáváme se tobě a chválíme jméno tvé svaté.

Modlitba Mojžíšova na hoře Sinaj v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Mojžíšových začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Panující Pane Bože milostivý a milosrdný, trpělivý a mnohého slitování i také pravý, kterýž ostříháš milosrdenství tvého nad tisíci a kterýž odpouštíš nepravosti, ohavnosti i také hříchy a neníť žádný člověk, začátek komentované pasážekterý bykonec komentované pasáže nebyl vinný před tebou, kterýž odplacuješ a mstíš nepravost otcovskou synuom i vnučatuom až do třetího i čtvrtého pokolení, já prosím tebe, aby našim nepravostem a hříchuom milostivý byl a nás nechal, abychom dědicové zuostali.

Modlitba Mojžíšova za lid, který na poušti reptal proti Bohu, proti Mojžíšovi a Aaronovi v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže Mojžíšových v začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Pán jest trpělivý a velikého

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).