Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Kdož mne následuje, nechodíť v temnostech, ale budeť míti světlo života.

Jan začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Choďte, dokud světlo máte, aby vás tmy nezachvátily. Kdo chodí ve tmách, neví, kam jde.

Jan začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Já jsem cesta, pravda i život. Žádný nepříjde k Otci, jediné skze mne.

Jan začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Já jsem dveře. Jestli kdo skrze mne vejde, spasen bude a vajde i vyjde a pastvu nalezne. Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř život svůj dává za ovce své. Zloděj nepřichází, jediné toliko aby kradl, mordoval a hubil. Já jsem pak přišel, aby život měli a všeho aby hojnějí meli. Ovce mé hlas muoj slyší a já znám je a ony následují mne a já život věčný dávám jim a nezahynouť na věky a žádný jich nevytrhne z ruky mé. Otec muoj, který jest je mně dal, větší jest začátek komentované pasáženade všeckokonec komentované pasáže a žádný jich nemuož vytrhnouti z ruky otce mého. Já a Otec jedno jsme.

Jan začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Nyní kníže světa tohoto vyvrženo bude ven. A já když budu povýšen od země, tehdy všecky k sobě přitáhnu.

Jan začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Jakož jest Mojžíš povýšil hada na pouští, tak musí povýšen býti Syn člověka pro tu příčinu, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale aby měl život věčný. Tak jest zajisté Buoh miloval svět, že on Syna svého jednorozeneho dal na ten konec, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale aby měl život věčný.

Jan začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Jistě, jistě pravímť vám, že kdož slovo mé slyší a věří tomu, kterýž mne poslal, máť život věčný a na soud nepříjde, ale puojdeť z smrti do života.

Lukáš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Blahoslavení jsou ti, kteříž slyší slovo Boží a ostříhají ho.

Jan začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Jistě, jistě, pravím vám: Bude-li kdo zachovávati řeč mou, smrti neuzří na věky.

V též kapitole.

Zuostanete-li vy v řeči mé, tehdy jistě jste vy moji praví učedlníci a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.

Matouš začátek komentované pasáže24.konec komentované pasáže

Nebe i země pominou, ale slova má na věky nepominou.

Matouš začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Blahoslavení jsú chudí duchem, neb jich jest království nebeské. Blahoslavení, kteříž zámutek mají a nesou, neb oni potěšení příjmou. Blahoslavení tiší, neb oni přijmou dědictví země. Blahoslavení, kteříž lačnějí a žížnějí po spravedlnosti, neb oni nasyceni budou. Blahoslavení lidé milosrdní, neb oni milosrdenství dojdou. Blahoslavení, kteříž jsou čistého srdce, neb oni Boha viděti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).