Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Jan začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Protož otec muoj miluje vás, nebo jste vy mne milovali a uvěřili jste, že jsem já od Boha vyšel.

Matouš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Kdožkoli činí vuoli otce mého, kterýž v nebi jest, tenť jest bratr muoj, sestra i matka má.

Jan začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Tato jest pak vuole toho, kterýž poslal mne, že kdož Syna vidí a věří v něho, má život věčný a já ho vzkřísím v den najposlednější.

V též kapitole.

Jistě, jistě pravím vám: kdož věří ve mne, má život věčný.

Jan začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Kdo má přikázaní má a zachovává je, tenť mne miluje. A kdož miluje mne, milován bude od otce mého. I jáť jej budu milovati a zjevím se samého jemu.

V též kapitole.

Kdo miluje mne, ten řeč mou zachová, a otec muoj bude jej milovati a k němu příjdeme a příbytek u něho učiníme.

V též kapitole.

Milujete-li mne, tehdy přikázaní má zachovajte a já prositi budu otce mého a jineho utěšitele dá vám, aby s vámi zuostal na věky. Ducha pravdy, jehož svět nemuož přijíti, nebo nevidí aniž zná ho.

V též kapitole.

Neopustímť vás sirotkův, příjduť k vám. Jdu, abych vám připravil místo a když vám připravím, příjdu k vám zase a poberu vás k sobě, abyšte, kde jsem já, i vy také byli. A kde já jdu, to vy víte a cestu dobře znáte. Pokoj ostavuji vám, pokoj muoj dávám vám. začátek komentované pasážeNe kterakkonec komentované pasáže svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše ani se strachuj.

Jan začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Na světě ouzkost máte, ale doufajtež, neb jsem já přemohl svět.

Jan začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Plakati a kvěliti budete vy, ale svět se bude radovati. Vy pak budete se rmoutiti, ale zámutek váš obrátí se vám v radost.

Matouš začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Proč se tak bojíte vy, malé víry?

Matouš začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Řekl Pán Jézus: „Dobré mysli buďte. Jáť jsem, nestrachujte se.“

Lukáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Neboj se, maličké stádce, neboť se jest zalíbilo Otci vašemu dáti vám království Boží.

Matouš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Otec váš nebeský nechce, aby zhynul jeden z maličkých těchto, nebť jest přišel Syn člověka, aby spasil, což bylo zahynulo.

Lukáš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Syn člověka nepřišel duší lidských zatratiti, ale spasiti.

Jan začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Buoh Otec neposlal syna svého na svět pro to, aby soudil

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).