Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Matouš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Chudým veselé poselství radostného zvěstování se oznamuje a blahoslavený jest, začátek komentované pasážekdož bykonec komentované pasáže se koli nezhoršil na mně.

Marek začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Naplnil se čas a nastává království Boží. Usmysltež sobě a věřte svatému evangeliumcizojazyčný text.

Matouš začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Každý, kdož opustí duom, bratří neb sestry neb otce neb matku neb děti neb rolí pro jméno mé, ten stokrát více vezme a život věčný míti bude.

Lukáš začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

V tom se neraduojte, žeť se vam duchové poddávají, ale raduojte se, že jsou jména vaše napsaná v nebesích.

Lukáš začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Pravím vám, že tak bude radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím více než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří nepotřebují pokání.

Matouš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Zdraví nepotřebují lékaře, než toliko nemocní. Milosrdenství chci, a ne oběti. Nepřišel jsem zajisté povolati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.

Lukáš začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.

Jan začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych spasil svět.

Matouš začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Syn člověka nepřišel, aby jemu sloužili, ale aby on sloužil a dal život svuoj na vykoupení za mnohé.

Lukáš začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže

Já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.

Jan začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Přikázaní nové dávám vám, abyšte se milovali vespolek, jakož já miloval jsem vás.

Matouš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Budete-li odpouštěti lidem viny jich, tehdy odpustí i vám Otec váš nebeský viny vaše.

V též kapitole.

Pak-li vy nebudete lidem vin jich odpouštěti, aniž váš Otec vaše viny vám odpustí.

Lukáš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Co jest nemožného u lidí, to jest všecko možné u Boha.

Matouš začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže, Lukáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Milujte nepřátely vaše a dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidí a modlte se za protivníky a za hánce vaše, abyšte byli synové otce vašeho, který jest v nebesích, neb on nechá slunce své vzcházeti na zlé i na dobré a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. Neb milujete-li ty, kteří vás milují, jakou odplatu míti budete? Neb i zjevní hříšníci to činí.

Lukáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Pán zajisté jest dobrotivý k nevděčným i k zlým. Protož buďte milosrdní, jako i Otec váš nebeský milosrdný jest. Nesuďte a nebudete souzeni. Nepotupujte a nebudete potupeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávajte a bude vám dáno.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).