Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Vyznávati se budu tobě, Pane Bože můj, v celém srdci mém a velebiti budu jmeno tvé svaté na věky. Neb milosrdenství tvé veliké jest začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže a vytrhl jsi duši mou z pekla dolejšího. Ty, Pane Bože, lítostivý i milosrdný jsi, trpělivýs a mnohého milosrdenství i pravdomluvný. Vzhlédni na mne a smilůj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže.

Nehemiáš začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Prosím, Pane Bože nebeský, silný, veliký a hrozný, kterýž zdržuješ oumluvy a milosrdenství těm, kteříž tebe z srdce milují a přikázaní tvých šetří. Nech, ať uši tvé pozorují a oči tvé pohledí, aby uslyšel modlitbu služebníka tveho, kterouž já se modlím před tebou dnes ve dne i v noci.

Žalm začátek komentované pasáže137.konec komentované pasáže

Pane Bože, milosrdenství tvá trvají až na věky. A protož dílem rukou tvých neračiž pohrdati.

Daniel začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

My zajisté ne v spravedlnostech našich předstíráme žádostivé prosby naše před tváří tvou, Pane, ale v smilováních a slitováních tvých mnohých. Uslyš, Pane, ukroť se, Pane, pozoruj a učiň. Nemeškajž pro sebe samého, Bože muoj, nebo jmeno tvé svaté vzýváno jest nad námi.

Nehemiáš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Pane Bože náš, ty jsi milostivý, milosrdný, lítostivý, dlouho čekající a mnoheho slitování, ty jsi nás neopustil.

Žalm začátek komentované pasáže79.konec komentované pasáže

Pane Bože zástupuov, dokudž se budeš hněvati? Dokavádž neuslyš modlitby služebníka tvého? Dokavádž nás budeš krmiti chlebem slzí a nápoj dáš nám v pláči velikém? Pane Bože zástupuov, obratiž nás k sobě a okaž nám tvář svou a budemeť spaseni.

Báruch začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Otevři, Pane Bože, oči tvé a viz, že ne mrtví, kteříž jsou v hrobích, jichž duch vzat jest od těla jejich, dadí čest a ospravedlnění Pánu, ale duše v zarmoucení postavená pro velikost zlého, kteráž chodí skloněná a mdlá a oči scházející a duše lačná, tať dává tobě chválu a čest a spravedlnost Pánu Bohu svému.

Žalm začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Pane, nebuduť pohanín, neboť jsem vzýval tebe.

Izajáš začátek komentované pasáže64.konec komentované pasáže

Oko žádné nevidělo, Bože, krom tebe, které věci připravil jsi těm, kteříž čekají tebe.

Tobiáš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Chválím tebe, Pane Bože Izdrahelský, a děkuji tobě, že jsi mne potrestal a takés mne i uzdravil.

Báruch začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Uslyš, ó Pane, prosby naše a modlitby naše a vysvoboď nás z vězení pro jméno svaté tvé.

V též kapitole.

Zhřešili jsme, neprávě jsme činili a nepravost jsme páchali,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).