Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Matouš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Kdyžby dva mezi vámi na zemi se snesli o jakoužkoli věc a za touž začátek komentované pasáževěc bykonec komentované pasáže prosili, staneť se jim od otce meho nebeskeho. Nebo kde se sejdou dva nebo tří ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.

Matouš začátek komentované pasáže21.konec komentované pasáže

Všecky věci, za kterežkoli požádáte na modlitbě, budete-li věřiti, vezmete.

Lukáš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Zdaliž Buoh neučiní pomsty volených svých, kteří k němu volají ve dne i v noci, a zdaliž zanedbá jich? Nikoli, neboť jistě pravím vám, že brzo učiní pomstu jich.

Matouš začátek komentované pasáže26.konec komentované pasáže

Bděte a modlte se, abyšte neupadli v pokušení. Duch zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.

Lukáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Nechť jsou přepásaná bedra vaše a svíce hořící v rukou vašich a vy buďte podobní učiněni lidem těm, kteřížto očekávají pána svého, když má přijíti s svadby, abyšte, kdyžby přišel a potloukl, hned otevřeli jemu. Ba blaze služebníkuom těm, kteréž, když přijde pán, nalezne je, ani bdí. Zajisté pravím vám, že přepáše se, káže jim sísti a chodě bude jim sloužiti.

Lukáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže , Matouš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Nestarajte se nic o život váš, začátek komentované pasážeco byštekonec komentované pasáže měli jísti, ani o tělo vaše, začátek komentované pasážečím byštekonec komentované pasáže je odívali. Duše zajisté jest více nežli pokrm a tělo více nežli oděv. Patřte na havrany, žeť oni nesejí ani také nežnou a také nemají špižírny ani stodoly, a proto Buoh krmí je. Však vy mnohem lepší jste než ti ptáci. Protož nestarajte se vy, začátek komentované pasážeco byštekonec komentované pasáže jedli anebo začátek komentované pasážeco byštekonec komentované pasáže pili anebo začátek komentované pasážečím byštekonec komentované pasáže čímbyšte se odívali, aniž se vyvyšujte, nebo těch všech věcí národové světa hledají a Otec váš ví, že těch věcí potřebujete.

Matouš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Poněvádž Buoh trávu na poli tak odívá, že kteráž dnes stojí a roste, zítra v kuopu složena bude. Což tehdy nemá vám více učiniti, ó vy, malé víry? Protož hledajte najprvé království Božího a spravedlnosti jeho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).