Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

připravím, příjdu k vám zase a poberu vás k sobě, abyšte, kde jsem já, i vy také byli. A kde já jdu, to vy víte a cestu dobře znáte. Pokoj ostavuji vám, pokoj muoj dávám vám. začátek komentované pasážeNe kterakkonec komentované pasáže svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše ani se strachuj.

Jan začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Na světě ouzkost máte, ale doufajtež, neb jsem já přemohl svět.

Jan začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Plakati a kvěliti budete vy, ale svět se bude radovati. Vy pak budete se rmoutiti, ale zámutek váš obrátí se vám v radost.

Matouš začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Proč se tak bojíte vy, malé víry?

Matouš začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Řekl Pán Jézus: „Dobré mysli buďte. Jáť jsem, nestrachujte se.“

Lukáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Neboj se, maličké stádce, neboť se jest zalíbilo Otci vašemu dáti vám království Boží.

Matouš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Otec váš nebeský nechce, aby zhynul jeden z maličkých těchto, nebť jest přišel Syn člověka, aby spasil, což bylo zahynulo.

Lukáš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Syn člověka nepřišel duší lidských zatratiti, ale spasiti.

Jan začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Buoh Otec neposlal syna svého na svět pro to, aby soudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Kdo věří v něho, nebude odsouzen, ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen, protože nevěří ve jméno jednorozeného Syna Božího.

V též kapitole.

Otec miluje Syna a všecky věci dal v ruce jeho. Kdož věří v Syna, má život věčný, ale kdož nevěří v Syna, ten života míti nebude, ale hněv Boží zuostává na něm.

Jan v začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Já jsem zmrtvýchvstání i život. Kdož věří ve mne, by pak i umřel, živ bude. A každý, kdo jest živ a věří ve mne, neumřeť na věky.

Jan začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Já jsem světlo světa. Kdož mne následuje, nechodíť v temnostech, ale budeť míti světlo života.

Jan začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Choďte, dokud světlo máte, aby vás tmy nezachvátily. Kdo chodí ve tmách, neví, kam jde.

Jan začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Já jsem cesta, pravda i život. Žádný nepříjde k Otci, jediné skze mne.

Jan začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Já jsem dveře. Jestli kdo skrze mne vejde, spasen bude a vajde i vyjde a pastvu nalezne. Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř život svůj dává za ovce své. Zloděj nepřichází, jediné toliko aby kradl, mordoval a hubil. Já jsem pak přišel,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).