Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

konce země. On lučiště polámal a ztroskotal odění a vozy ohněm spálil. Pozorujtež a vizte, žeť já jsem Buoh. Vyvýšen budu mezi pohany a vyvýšen budu na zemi. Pán mocností s námi, obránce náš Buoh Jákobuov.

Izajáš začátek komentované pasáže59.konec komentované pasáže

„Příjde z Sionu Vysvoboditel, a to těm, kteříž se od nepravosti odvracují v Jákobovi,“ dí Pán, „tať jest umluva má s nimi,“ praví Pán, „duch můj, jenž jest v tobě, a slova má, kteráž jsem položil v tvých ustech, neodejdouť z ust tvých a z ust semene tvého,“ praví Pán, „od tohoto času až na věky.“

Malachiáš začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzajde slunce spravedlnosti a zdraví na paprscích jeho.

Abakuk začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Ukážeť se na konci a nesklamáť. Prodlí-liť pak, počekajž ho, neboť on konečně příjde a nebude meškati. Aj, kdož jest nevěřící, nebudeť pravá duše jeho v něm samém, ale spravedlivý v víře své živ bude.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže49.konec komentované pasáže

Nebude odjato důstojenství královské z Júdy ani kníže z bedr jeho dotud, dokudž nepříjde ten, kterýž poslán býti má, totiž Spasitel. Tohoť očekávati budou národové, onť uváže k vinnému kořenu oslátko své a syna oslice k rýví pustému, zmyjeť v víně roucho své a ve krvi hroznové plášť svuoj. Krážší jsou oči jeho nad víno a zubové jeho nad mléko bělejší.

Lukáš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Hlas stal se jest z oblaku řka: „Tentoť jest syn muoj milý, toho poslouchajte.“

Zachariáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Chval a vesel se s plésaním, dcero sionská, neb hle, k tobě jdu a bydliti budu mezi tebou.

Izajáš začátek komentované pasáže61.konec komentované pasáže

Duch Páně jest začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže pro tu příčinu, že pomazal mne k zvěstování dobreho poselství k chudým poslal mne, abych líčil skroušené srdcem a abych kázal věžňům propuštění a slepým vidění a kteří jsou v žaláři zavříni, abych votevřel a abych zvěstoval milostivé leto Páně.

Izajáš začátek komentované pasáže63.konec komentované pasáže

Pres tlačil jsem sám a z národuov není muže začátek komentované pasážese mnoukonec komentované pasáže.

Izajáš v začátek komentované pasáže50.konec komentované pasáže

Tělo mé dal jsem bijícím a líce mé trhajícím, tváři mé neodvrátil jsem od lajících i od plijících na mne. Pán Bůh spomocník muoj a protož nebudu zahanben.

Zjevení začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže

„Já jsem A i také O, počátek i konec,“ praví Pán Buoh, „ten, kterýž jest a kterýž jest byl a kterýž přijíti má, Všemohúcí.“

Též v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Nebojte se, jáť jsem první i poslední a živý. Já jsem byl mrtvý a hle, již jsem živ na věky věkuov a mám klíče pekla i smrti.

Izajáš začátek komentované pasáže44.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže48.konec komentované pasáže

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).