Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Nezuostane-li kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest a uschneť i zberouť jej a na oheň uvrhou a shoříť.

V též kapitole.

Zuostaňte vy ve mně a já v vás rovně jako rýví neb ratolest. Nemuože ovoce přinesti samo od sebe, leč při kořenu zuostane. Též také ani vy, jediné leč ve mně zuostanete. Jestliže vy ve mně zuostanete a má slova v vás zuostanou-li, zač koli budete prositi, staneť se vám.

Jan začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Všecko což mi dává muoj otec, to ke mně příjde. A kdož ke mně příjde, tohoť já ven nevystrčím.

Matouš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Poďte ke mně všickni vy, kteříž pracujete a obtíženi jste a já vás potěším. Vezměte jho mé na vás a učte se začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže, neb jsem já tichý a pokorného srdce. Tak naleznete odpočinutí dušem vašim, nebo jho mé jest sladké a břímě mé lehké.

Jan začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Toť jest přikázaní mé, abyšte se milovali vespolek, tak jakož já miloval jsem vás. Většího milování nad to žádný nemá, než začátek komentované pasážejestliže bykonec komentované pasáže kdo duši svú dal za přátely své. Vy přátelé moji jste, když učiníte to, což já vám přikazuji. Vy jste mne nevyvolili, ale já vás. A postavil jsem vás, abyšte šli a užitek přinesli a užitek váš aby zuostal, aby zač byšte koli prosili Otce ve jménu mém, dal vám.

Jan začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Protož otec muoj miluje vás, nebo jste vy mne milovali a uvěřili jste, že jsem já od Boha vyšel.

Matouš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Kdožkoli činí vuoli otce mého, kterýž v nebi jest, tenť jest bratr muoj, sestra i matka má.

Jan začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Tato jest pak vuole toho, kterýž poslal mne, že kdož Syna vidí a věří v něho, má život věčný a já ho vzkřísím v den najposlednější.

V též kapitole.

Jistě, jistě pravím vám: kdož věří ve mne, má život věčný.

Jan začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Kdo má přikázaní má a zachovává je, tenť mne miluje. A kdož miluje mne, milován bude od otce mého. I jáť jej budu milovati a zjevím se samého jemu.

V též kapitole.

Kdo miluje mne, ten řeč mou zachová, a otec muoj bude jej milovati a k němu příjdeme a příbytek u něho učiníme.

V též kapitole.

Milujete-li mne, tehdy přikázaní má zachovajte a já prositi budu otce mého a jineho utěšitele dá vám, aby s vámi zuostal na věky. Ducha pravdy, jehož svět nemuož přijíti, nebo nevidí aniž zná ho.

V též kapitole.

Neopustímť vás sirotkův, příjduť k vám. Jdu, abych vám připravil místo a když vám

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).