Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

aby jemu sloužili, ale aby on sloužil a dal život svuoj na vykoupení za mnohé.

Lukáš začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže

Já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.

Jan začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Přikázaní nové dávám vám, abyšte se milovali vespolek, jakož já miloval jsem vás.

Matouš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Budete-li odpouštěti lidem viny jich, tehdy odpustí i vám Otec váš nebeský viny vaše.

V též kapitole.

Pak-li vy nebudete lidem vin jich odpouštěti, aniž váš Otec vaše viny vám odpustí.

Lukáš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Co jest nemožného u lidí, to jest všecko možné u Boha.

Matouš začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže, Lukáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Milujte nepřátely vaše a dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidí a modlte se za protivníky a za hánce vaše, abyšte byli synové otce vašeho, který jest v nebesích, neb on nechá slunce své vzcházeti na zlé i na dobré a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. Neb milujete-li ty, kteří vás milují, jakou odplatu míti budete? Neb i zjevní hříšníci to činí.

Lukáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Pán zajisté jest dobrotivý k nevděčným i k zlým. Protož buďte milosrdní, jako i Otec váš nebeský milosrdný jest. Nesuďte a nebudete souzeni. Nepotupujte a nebudete potupeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávajte a bude vám dáno.

Matouš začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

Poďte, požehnaní Otce mého, ujměte království, kteréž vám od počátku světa připraveno jest. Neb jsem lačníval a vy jste mi dávali jísti. Žížníval jsem a vy jste mi dávali píti. Hostem jsem býval a přijímali jste mne. Nah jsem byl a přiodíli jste mne. Nemocen jsem byl a navštěvovali jste mne. V žaláři jsem byl a přicházeli jste ke mně.

V též kapitole.

Jistě pravím vám: Co jste učinili jednomu z bratří těchto mých najmenších, to jste mně učinili.

Matouš začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Spravedliví budou se jako slunce stkvíti v království otce mého nebeského.

Matouš začátek komentované pasáže28.konec komentované pasáže

Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jděte a učte všecky národy křtíce je ve jménu Otce, Syna i Ducha svateho a učte je zachovávati všecky věci, kteréž jsem koli přikázal vám. A hle, s vámi jsem po všecky dni až do skonání světa.

Jan začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Jdiž k bratřím mým a pověz jim, že já vstupuji k otci mému a k Otci vašemu, k Bohu mému a k Bohu vašemu.

Jan začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Nestrachuj se srdce vaše. Věříte-li v Boha, i ve mne věřte. V domu otce mého jsouť mnozí příbytkové. Kdyby tak

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).