Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

nebylo, pověděl bych vám, nebo jdu, abych vám místo připravil.

Jan začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Rovně jako otec muoj miloval mne, tak jsem já vás miloval. Zuostaňtež i vy v milování mém.

Jan začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Budete-li zač prositi Otce ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu.

Jan začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Jistě, jistě pravím vám: Budete-li zač prositi otce mého skrze jméno mé, dáť vám. Ač do tohoto času za nic jste neprosili ve jménu mém, již proste a vezmete, aby radost vaše naplnila se.

Jan začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Praví a opravdoví modlitebníci modliti se budou Otci v duchu a v pravdě. Nebo i Otec takové chce míti, začátek komentované pasážekteří bykonec komentované pasáže se jemu tak modlili.

Matouš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Proste a bude vám dáno. Hledajte a naleznete. Tlucte a bude vám otevříno. Každý zajisté, kdož prosí, ten vezme. Kdo hledá, nalezne. A kdo tluče, tomu bude otevříno. Který medle mezi vámi člověk jest, jehožto, kdyby syn vlastní prosil za chléb, zdaliž kamene podá jemu? Anebo kdyby ho prosil za rybu, zdaliž hada dá jemu? Protož, poněvádž vy jsouce zlí, umíte dobré věci vašim dětem dávati, jak mnohem více Otec váš, kterýž v nebi jest, dá dobré věci těm, kteříž, ho prosí.

Matouš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Kdyžby dva mezi vámi na zemi se snesli o jakoužkoli věc a za touž začátek komentované pasáževěc bykonec komentované pasáže prosili, staneť se jim od otce meho nebeskeho. Nebo kde se sejdou dva nebo tří ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.

Matouš začátek komentované pasáže21.konec komentované pasáže

Všecky věci, za kterežkoli požádáte na modlitbě, budete-li věřiti, vezmete.

Lukáš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Zdaliž Buoh neučiní pomsty volených svých, kteří k němu volají ve dne i v noci, a zdaliž zanedbá jich? Nikoli, neboť jistě pravím vám, že brzo učiní pomstu jich.

Matouš začátek komentované pasáže26.konec komentované pasáže

Bděte a modlte se, abyšte

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).