Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Jako pastýř stádo své pásti bude, v ramenu svém shromáždí beránky a v záhubí svém pozdvihne a březí vce on sám ponese.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

„Proroka jim zbudím z prostředku bratří jich podobného tobě a vložím slova má v usta jeho a budeť mluviti k nim všecko, což mu přikáží. začátek komentované pasážeKdož bykonec komentované pasáže pak nechtěl slyšeti slov mých, kteréž mluviti bude ve jménu mém, jáť budu mstitel,“ to mluvil Buoh k Mojžíšovi.

Jeremiáš začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

Ustavičnou láskou miloval jsem tebe a protož z milosrdenství tebe k sobě jsem přitáhl.

Izajáš začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

„Spravedlivý služebník muoj v umění svém spravedlivé učiní mnohé a nepravosti jejich on ponese. Protož oddělím jemu mnohe a silných rozdělí loupeže, protože jest vydal na smrt život svuoj a s hříšnými počten jest. A on hříchy mnohých sňal a za přestupníky modlil se etc.cizojazyčný text

Přečti tu všecku kapitolu.

Jan začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Hle, beránek Boží, kterýž snímá hříchy světa. Tenť jest, o kterémž jsem vám pověděl.

Žalm začátek komentované pasáže67.konec komentované pasáže

Ty jsi vstoupil na výsost, pojals vězně jaté, dal jsi dary lidem.

Žalm začátek komentované pasáže45.konec komentované pasáže

Poďte jsem a vizte skutky Páně, kteréž puosobil zázraky na zemi odjímaje boje až do konce země. On lučiště polámal a ztroskotal odění a vozy ohněm spálil. Pozorujtež a vizte, žeť já jsem Buoh. Vyvýšen budu mezi pohany a vyvýšen budu na zemi. Pán mocností s námi, obránce náš Buoh Jákobuov.

Izajáš začátek komentované pasáže59.konec komentované pasáže

„Příjde z Sionu Vysvoboditel, a to těm, kteříž se od nepravosti odvracují v Jákobovi,“ dí Pán, „tať jest umluva má s nimi,“ praví Pán, „duch můj, jenž jest v tobě, a slova má, kteráž jsem položil v tvých ustech, neodejdouť z ust tvých a z ust semene tvého,“ praví Pán, „od tohoto času až na věky.“

Malachiáš začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzajde slunce spravedlnosti a zdraví na paprscích jeho.

Abakuk začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Ukážeť se na konci a nesklamáť. Prodlí-liť pak, počekajž ho, neboť on konečně příjde a nebude meškati. Aj, kdož jest nevěřící, nebudeť pravá duše jeho v něm samém, ale spravedlivý v víře své živ bude.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže49.konec komentované pasáže

Nebude odjato důstojenství královské z Júdy ani kníže z bedr jeho dotud, dokudž nepříjde ten, kterýž poslán býti má, totiž Spasitel. Tohoť očekávati budou národové, onť uváže k vinnému kořenu oslátko své a syna oslice k rýví pustému, zmyjeť v víně roucho své a ve krvi hroznové plášť svuoj.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).