Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

budou. Blahoslavení pokojní, neb ti synové Boží slouti budou. Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlivost, neb jejich jest království nebeské. Blahoslavení jste, začátek komentované pasážekdyž bykonec komentované pasáže vás haněli lidé a protivili se vám a začátek komentované pasážepravili bykonec komentované pasáže každé slovo zlé proti vám lhouce pro mne. Radujte se a veselte se, neb odplata vaše mnohá jest v nebesích, nebť jsou se tak protivili i svatým prorokuom, kteříž byli před vámi.

Lukáš začátek komentované pasáže21.konec komentované pasáže

Jeden vlas z hlavy vaší nezahyne. V trpělivosti vaší vládněte dušemi vašimi.

Matouš začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Však dva vrabce koupí člověk za peníz, avšak ani jeden z nich nepadne na zemi bez Otce vašeho. Vaši pak vlasové na hlavě všickni zečteni jsú. Protož nebojte se, však vy mnohých vrabcuov lepší jste. Protož kdož mne koli vyzná před lidmi, toho já také vyznati chci před otcem mým nebeským. Zase pak, kdož mne zapří před lidmi, jáť ho také zapřím před otcem mým nebeským.

Matouš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Protož pravím vám: Všickni hříchové a rouhání člověku budou odpuštěni, ale rouhání proti Duchu svatému, to nebude odpuštěno. začátek komentované pasážeKdo bykonec komentované pasáže koli řekl slovo proti Synu člověka, bude jemu odpuštěno, ale začátek komentované pasážekdo bykonec komentované pasáže řekl slovo proti Svatému duchu, nebude tomu odpuštěno ani na tomto světě, ani na budoucím.

Matouš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Chudým veselé poselství radostného zvěstování se oznamuje a blahoslavený jest, začátek komentované pasážekdož bykonec komentované pasáže se koli nezhoršil na mně.

Marek začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Naplnil se čas a nastává království Boží. Usmysltež sobě a věřte svatému evangeliumcizojazyčný text.

Matouš začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Každý, kdož opustí duom, bratří neb sestry neb otce neb matku neb děti neb rolí pro jméno mé, ten stokrát více vezme a život věčný míti bude.

Lukáš začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

V tom se neraduojte, žeť se vam duchové poddávají, ale raduojte se, že jsou jména vaše napsaná v nebesích.

Lukáš začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Pravím vám, že tak bude radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím více než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří nepotřebují pokání.

Matouš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Zdraví nepotřebují lékaře, než toliko nemocní. Milosrdenství chci, a ne oběti. Nepřišel jsem zajisté povolati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.

Lukáš začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.

Jan začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych spasil svět.

Matouš začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Syn člověka nepřišel, aby

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).