Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

„Já jsem první i poslední,“ praví Pán, „a kromě mne není Boha.“

Izajáš začátek komentované pasáže46.konec komentované pasáže

Rozpomínaj se na přední věk světa, že já jsem Buoh a není jiný žádný ani mně podobný.

V Zjevení svatého Jana začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže

Jáť jsem kořen a rod Daviduo a hvězda jitrní a stkvúcí. A kdož žížní, ten přiď, a kdo chce, nabeř sobě vody života darmo.

Jan začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Kdož tu vodu, kterouž já jemu dám, píti bude, ten nebude žížniti na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody živé, kteráž skáče do života věčného.

Jan začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

„Žížní-li kdo, podiž ke mně a napí se. Kdo věří ve mne,“ jakož praví Písmo, „z břicha jeho potekou řeky živé vody.“

Jan začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Jáť jsem chléb života. Kdož přichází ke mně, ten nebude lačněti, a kdož věří ve mne, ten nebude žížniti nikdý.

V též kapitole.

Tělo mé právě jest pokrm a krev má právě jest nápoj. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm.

Jan začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdož zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé, nebo vy začátek komentované pasážebeze mnekonec komentované pasáže nic nemuožete učiniti. Nezuostane-li kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest a uschneť i zberouť jej a na oheň uvrhou a shoříť.

V též kapitole.

Zuostaňte vy ve mně a já v vás rovně jako rýví neb ratolest. Nemuože ovoce přinesti samo od sebe, leč při kořenu zuostane. Též také ani vy, jediné leč ve mně zuostanete. Jestliže vy ve mně zuostanete a má slova v vás zuostanou-li, zač koli budete prositi, staneť se vám.

Jan začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Všecko což mi dává muoj otec, to ke mně příjde. A kdož ke mně příjde, tohoť já ven nevystrčím.

Matouš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Poďte ke mně všickni vy, kteříž pracujete a obtíženi jste a já vás potěším. Vezměte jho mé na vás a učte se začátek komentované pasážeode mnekonec komentované pasáže, neb jsem já tichý a pokorného srdce. Tak naleznete odpočinutí dušem vašim, nebo jho mé jest sladké a břímě mé lehké.

Jan začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Toť jest přikázaní mé, abyšte se milovali vespolek, tak jakož já miloval jsem vás. Většího milování nad to žádný nemá, než začátek komentované pasážejestliže bykonec komentované pasáže kdo duši svú dal za přátely své. Vy přátelé moji jste, když učiníte to, což já vám přikazuji. Vy jste mne nevyvolili, ale já vás. A postavil jsem vás, abyšte šli a užitek přinesli a užitek váš aby zuostal, aby zač byšte koli prosili Otce ve jménu mém, dal vám.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).