Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

tebe. V okamžení rozhněvání mého skryl jsem tvář mou na malý čas od tebe a v milosrdenství věčném smiloval jsem se nad tebou,“ praví vykupitel tvuoj Pán.

Zachariáš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže a Matouš začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Vesel se velmi, dcero sionská, plesaj radostí, dcero jeruzalémská. Aj hle, král tvuoj jde k tobě spravedlivý a Spasitel on pokorný a chudý, který jede na oslu, ba i na mladém oslátku synu oslice.

Izajáš začátek komentované pasáže42.konec komentované pasáže a Matouš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Aj hle, služebník muoj, kteréhož jsem já vyvolil a jest můj najmilejší, v němžto mé duši dobře se zalíbilo. Vložím na něho ducha mého a on národům soud zvěstuje. Nebude se vaditi ani křičeti a jeho křiku na ulicech nebudú slyšeti. Stlačené neb klácené třtiny nezláme a lnu, ješto se kouří, on neuhasí, ale v pravdě vyvede soud. Nebude smuten ani zarmoucen, ažť položí v zemi soud a zákona jeho ostrovové očekávati budou.

Izajáš začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Hle, já jsem ho dal za svědka národům a za kníže a zprávce lidu jsem ho ustanovil.

Ezechiel začátek komentované pasáže37.konec komentované pasáže

Já ze všech obydlí, v nichž jsou hřešili, pomohu jim. A tak je očištím, že oni lid muoj budou a já jich Bůh. David můj služebník bude jejich králem a jednoho pastýře všickni vespolek míti budou.

Izajáš začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Jako pastýř stádo své pásti bude, v ramenu svém shromáždí beránky a v záhubí svém pozdvihne a březí vce on sám ponese.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

„Proroka jim zbudím z prostředku bratří jich podobného tobě a vložím slova má v usta jeho a budeť mluviti k nim všecko, což mu přikáží. začátek komentované pasážeKdož bykonec komentované pasáže pak nechtěl slyšeti slov mých, kteréž mluviti bude ve jménu mém, jáť budu mstitel,“ to mluvil Buoh k Mojžíšovi.

Jeremiáš začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

Ustavičnou láskou miloval jsem tebe a protož z milosrdenství tebe k sobě jsem přitáhl.

Izajáš začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

„Spravedlivý služebník muoj v umění svém spravedlivé učiní mnohé a nepravosti jejich on ponese. Protož oddělím jemu mnohe a silných rozdělí loupeže, protože jest vydal na smrt život svuoj a s hříšnými počten jest. A on hříchy mnohých sňal a za přestupníky modlil se etc.cizojazyčný text

Přečti tu všecku kapitolu.

Jan začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Hle, beránek Boží, kterýž snímá hříchy světa. Tenť jest, o kterémž jsem vám pověděl.

Žalm začátek komentované pasáže67.konec komentované pasáže

Ty jsi vstoupil na výsost, pojals vězně jaté, dal jsi dary lidem.

Žalm začátek komentované pasáže45.konec komentované pasáže

Poďte jsem a vizte skutky Páně, kteréž puosobil zázraky na zemi odjímaje boje až do konce

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).