Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

okáži jemu spasení své.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže

Bude-li on ke mně volati, tehdy já ho uslyším, nebo jsem já milostivý a milosrdný.

Izajáš začátek komentované pasáže65.konec komentované pasáže

Aj, zvolení moji nebudouť usilovati nadarmo aniž budou ploditi v zarmoucení, neb símě požehnaných Páně jest a vnučata jich s nimi. I budeť, že prvé, začátek komentované pasáženež bykonec komentované pasáže volali, já uslyším, ještě když oni mluviti budou, já uslyším.

Izajáš začátek komentované pasáže66.konec komentované pasáže

Ale k komu vzezřím? Jediné k chudičkému a k skroušenému duchem a k třesoucímu se před mými řečmi.

Izajáš začátek komentované pasáže58.konec komentované pasáže

Ty vzývati budeš a Pán uslyší tebe, volati budeš a díť: „Aj, teď jsem, neb milosrdný jsem Pán Buoh tvuoj.“ Odajmeš-li z prostředka tvého řetěz a přestaneš prstu tvého vztahovati a mluviti toho, což neprospívá.

Izajáš začátek komentované pasáže66.konec komentované pasáže

Já vás tak potěším, jako toho kteréhož matka potěšuje, a v Jeruzalémě potěšeni budete.

Izajáš začátek komentované pasáže49.konec komentované pasáže

I zdaliž se zapomenouti můž matka nad dítětem svým, aby se nesmilovala nad synem břicha svého? A byť se pak ona zapomenula, ale však já se nezapomenu nad tebou. Aj, na rukou mých začátek komentované pasážeobou dvoukonec komentované pasáže vyryl sem tebe.

V též kapitole.

Kdo se mně duověří, nebude zahanben.

Izajáš začátek komentované pasáže51.konec komentované pasáže

Já jsem sám, který vás těším. Kdož jsi ty, aby se bál člověka smrtedlného a syna člověčího, kterýž tak jako seno uvadne, a zapomněl jsi Pána Stvořitele svého?

Izajáš začátek komentované pasáže43.konec komentované pasáže

Já jsem, já jsem sám, kterýž nepravosti tvé shlazuji pro mne a na hříchy tvé nikdy nezpomenu.

V též kapitole.

začátek komentované pasážePřede mnoukonec komentované pasáže není Buoh učiněn aniž po mně bude. Já jsem, já jsem Pán a není kromě mne spasitel.

Izajáš začátek komentované pasáže46.konec komentované pasáže

Já jsem Pán a není mímo mne Boha aniž jest kde rovný mně, kterýž zvěstuji od počátku, co se státi má, a s počátku ty věci, ješto se ještě nestaly, předpovídaje. Rada má ostojí a já to činím což mi se dobře líbí.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže32.konec komentované pasáže

Pohleďtež, žeť jsem já sám a neníť jiného Boha kromě mne. Jáť zamorduji a jáť zas obživím, jáť raním a zase uzdravím aniž jest kdo, začátek komentované pasážeješto bykonec komentované pasáže mohl z mých rukou vytrhnouti.

Izajáš začátek komentované pasáže48.konec komentované pasáže

Já jsem Pán Buoh tvuoj, kterýž tebe potřebným a užitečným věcem učím a cestu tvou zpravuji, po začátek komentované pasážekteréž bykonec komentované pasáže choditi měl.

Izajáš začátek komentované pasáže54.konec komentované pasáže

„Neb hory pohnou se a pahrbci zatřesou se, ale milosrdenství mé neodstoupíť od tebe a smlouva pokoje mého nepohne

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).