Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

se,“ řekl lítostivý tvuoj Pán.

Izajáš začátek komentované pasáže44.konec komentované pasáže

O Izraheli, stvořil jsem tebe. Služebník ty jsi muoj, nezapomínaj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže. Tvé nepravosti jako oblaky zaháním a tvé hříchy jako mhu rozptyluji. Navrať se ke mně, neb jsem tebe vykoupil.

Jeremiáš začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

Já jsem tebe v lásce věčné miloval, protož jsem tebe přitáhl pouhým mým slitováním.

Ozeáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Tobě chci se na věky zasnoubiti a zasnoubím tě sobě v spravedlnosti a v soudu a v milosrdenství i v smilování a zasnoubím tebe sobě v víře i budeš věděti, že já Pán jsem.

Malachiáš začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Neb já Pán a neměním se a vy synové Jákobovi a nejste zkažení.

Ezechiel začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

„Zdaliž vuole má jest smrt nešlechetného a bezbožného?“ dí Pán, „Avšak raději má vuole jest, aby se obrátil od cest svých zlých a živ byl.“

Ezechiel začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

„Živ jsem já,“ praví Pán Buoh, „netěším se smrtí nemilostivého, ale aby se obrátil nemilostivý od cesty své zlé a živ byl.“

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže královské začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Nechce Buoh, aby člověk zahynul, ale prodlévá myšle, aby konečně nezahynul ten, kteréhož zavhrl od sebe.

Ezechiel začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Protož obraťte se, obraťte se od cest vašich najhorších. A proč chcete umříti, dome izrahelský?

Jeremiáš začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

„Navrať se, protivnice, lidé izrahelský,“ praví Pán, „a já neodvrátím tváři mé od vás, neb svatý já jsem,“ praví Pán, „a nebuduť se hněvati na věky.“

Žalm začátek komentované pasáže60.konec komentované pasáže

„Vzývaj mne v tvé potřebě,“ praví Pán, „skrze usta Davidovy a já tobě spomohu a ty budeš mne chváliti.“

Izajáš začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Toto praví Pán Bůh svatý izdrahelský: „Obrátíte-li se a přestanete-li od zlého, spaseni budete. V mlčení a v naději budeť síla vaše.“

Jeremiáš začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

“Obvíži a zahojím já šrám tvuoj a od rány tvé uzdravím tebe,“ praví Pán.

Jeremiáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Toto praví Pán Buoh: „Stuojtež na cestách a vizte a těžte se na stezky staré, začátek komentované pasážekterá bykonec komentované pasáže byla dobrá cesta. I choďtež po ní a naleznete odpočinutí dušem vašim.“

Jeremiáš začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Projděte ulice jeruzalémské a popatřte, hledajte a vyptajte se na ulicech jeho, začátek komentované pasážezda byštekonec komentované pasáže aspoň jednoho nalezli, začátek komentované pasážekterý bykonec komentované pasáže s pravdou vuokol šel a po víře se vyptával, i buduť jemu milostiv.

Izajáš začátek komentované pasáže57.konec komentované pasáže

Kdož doufání má ve mne, děditi bude zemí a vlásti bude horou svatou mou.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).