Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Izajáš začátek komentované pasáže32.konec komentované pasáže

Můj lid seděti bude v hojném a v krásném pokoji v stáncích bezpečných a v příbytku, v kterém všeho dosti jest.

Ozeáš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Já jsem je spytatedlnym provázkem a svazkem lásky k sobě přitáhl.

Ozeáš začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Z ruky pekla vysvobodím je, z smrti vykoupím je. O smrti, já budu smrtí tvou. O peklo, budu hryzení a zkáza tvá.

Jeremiáš začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

„Obrátím kvílení jejich v radost, potěším jich a obveselím od bolesti srdce jich. Lid muoj naplněn bude dobrými věcmi,“ praví Pán zástupuov.

Zachariáš začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže

Já je obrátím, neb se smiluji nad nimi. I budou tak, jakož jsou prvé byli, dokudž jsem jich byl nezavrhl, nebo já jsem Pán Buoh jich a uslyším je.

Izeáš začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Uzdravím potření a zblouzení jich a milovati bude je dobrovolně, neb odvrátila se prchlivost má od nich.

Jeremiáš začátek komentované pasáže32.konec komentované pasáže

Oumluvu věčnou učiním s nimi a nepřestanu jim nikdá dobře činiti.

Izajáš začátek komentované pasáže57.konec komentované pasáže

Nebudu se na věky vaditi ani více ustavičně hněvati.

Izajáš začátek komentované pasáže42.konec komentované pasáže

Já Pán povolal jsem tebe v spravedlnosti, tebe jsem já za tvou ruku popadl a tebe jsem zachoval.

Izajáš začátek komentované pasáže43.konec komentované pasáže

Neboj se, nebť jsem tebe vykoupil a povolal jsem tebe jménem vlastním tvým. Muoj jsi ty.

Jeremiáš začátek komentované pasáže39.konec komentované pasáže

„Tvá duše na spasení tobě bude, nebs ve mně měl doufání,“ praví Pán.

Zachariáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítedlnice oka mého.

V též.

„Chval a vesel se, dcero sionská. Aj, já jdu a bydliti budu uprostřed tebe,“ praví Pán.

Izajáš začátek komentované pasáže60.konec komentované pasáže

V rozhněvání mém zbil jsem tebe a v smíření mém smiloval jsem se nad tebou.

Izajáš začátek komentované pasáže54.konec komentované pasáže

„Na krátký čas a na maličko opustil jsem tebe a v slitováních velikých zase shromáždím tebe. V okamžení rozhněvání mého skryl jsem tvář mou na malý čas od tebe a v milosrdenství věčném smiloval jsem se nad tebou,“ praví vykupitel tvuoj Pán.

Zachariáš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže a Matouš začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Vesel se velmi, dcero sionská, plesaj radostí, dcero jeruzalémská. Aj hle, král tvuoj jde k tobě spravedlivý a Spasitel on pokorný a chudý, který jede na oslu, ba i na mladém oslátku synu oslice.

Izajáš začátek komentované pasáže42.konec komentované pasáže a Matouš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Aj hle, služebník muoj, kteréhož jsem já vyvolil a jest můj najmilejší, v němžto mé duši dobře se zalíbilo. Vložím na něho ducha mého a on národům soud zvěstuje. Nebude se vaditi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).