Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

kamenné z těla vašeho a dám vám na to místo srdce masité.

Též v té kapitole.

„Ty všecky věci ne pro vás já učiním,“ praví Pán Bůh, „to vám známo buď. Protož zahanbětež a zastyďte se nad cestami vašimi, dome izrahelský,“ praví Pán Buoh izrahelský.

Izajáš začátek komentované pasáže42.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže48.konec komentované pasáže

Já Pán jsem, toť jest jméno mé. Chvály mé jinému nedám ani cti mé rytinám.

Izajáš začátek komentované pasáže43.konec komentované pasáže

„Neboj se, nebo jsem tebe vykoupil a povolal jsem tebe jménem tvým. Muoj jsi ty: když puojdeš přes vody, s tebou budu a řeky nepřikváčí tebe. Já jsem, já jsem Pán a kromě mne není žádný Spasitel. Já jsem zvěstoval a vás spasil, ohlásil jsem vám a nebylo mezi vámi cizího. Vy svědkové moji,“ dí Pán, „že já Buoh jsem. Já jsem, já jsem ten, kterýž shlazuji nepravosti tvé pro mne a hříchuov tvých nebuduť zpomínati.“

Zachariáš začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Oni budou mé jméno vzývati a já je uslyším. Já řeknu: „Tento jest muoj lid.“ A oni zase odpovědí: „Pán jest náš Buoh.“

Žalm začátek komentované pasáže90.konec komentované pasáže

Poněvádž jest ve mne ufal, já vysvobodím ho. Ochráním ho, neb jest on poznal jméno mé. Volal ke mně a já uslyším ho, s nímť jsem v zarmoucení. Vyprostímť ho a oslavímť ho, dlouhoustí dnuov naplním ho a okáži jemu spasení své.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže

Bude-li on ke mně volati, tehdy já ho uslyším, nebo jsem já milostivý a milosrdný.

Izajáš začátek komentované pasáže65.konec komentované pasáže

Aj, zvolení moji nebudouť usilovati nadarmo aniž budou ploditi v zarmoucení, neb símě požehnaných Páně jest a vnučata jich s nimi. I budeť, že prvé, začátek komentované pasáženež bykonec komentované pasáže volali, já uslyším, ještě když oni mluviti budou, já uslyším.

Izajáš začátek komentované pasáže66.konec komentované pasáže

Ale k komu vzezřím? Jediné k chudičkému a k skroušenému duchem a k třesoucímu se před mými řečmi.

Izajáš začátek komentované pasáže58.konec komentované pasáže

Ty vzývati budeš a Pán uslyší tebe, volati budeš a díť: „Aj, teď jsem, neb milosrdný jsem Pán Buoh tvuoj.“ Odajmeš-li z prostředka tvého řetěz a přestaneš prstu tvého vztahovati a mluviti toho, což neprospívá.

Izajáš začátek komentované pasáže66.konec komentované pasáže

Já vás tak potěším, jako toho kteréhož matka potěšuje, a v Jeruzalémě potěšeni budete.

Izajáš začátek komentované pasáže49.konec komentované pasáže

I zdaliž se zapomenouti můž matka nad dítětem svým, aby se nesmilovala nad synem břicha svého? A byť se pak ona zapomenula, ale však já se nezapomenu nad tebou. Aj, na rukou mých začátek komentované pasážeobou dvoukonec komentované pasáže vyryl sem tebe.

V též kapitole.

Kdo se mně duověří, nebude zahanben.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).