Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

spravedlnosti a zdraví na paprscích jeho.

Abakuk začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Ukážeť se na konci a nesklamáť. Prodlí-liť pak, počekajž ho, neboť on konečně příjde a nebude meškati. Aj, kdož jest nevěřící, nebudeť pravá duše jeho v něm samém, ale spravedlivý v víře své živ bude.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže49.konec komentované pasáže

Nebude odjato důstojenství královské z Júdy ani kníže z bedr jeho dotud, dokudž nepříjde ten, kterýž poslán býti má, totiž Spasitel. Tohoť očekávati budou národové, onť uváže k vinnému kořenu oslátko své a syna oslice k rýví pustému, zmyjeť v víně roucho své a ve krvi hroznové plášť svuoj. Krážší jsou oči jeho nad víno a zubové jeho nad mléko bělejší.

Lukáš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Hlas stal se jest z oblaku řka: „Tentoť jest syn muoj milý, toho poslouchajte.“

Zachariáš začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Chval a vesel se s plésaním, dcero sionská, neb hle, k tobě jdu a bydliti budu mezi tebou.

Izajáš začátek komentované pasáže61.konec komentované pasáže

Duch Páně jest začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže pro tu příčinu, že pomazal mne k zvěstování dobreho poselství k chudým poslal mne, abych líčil skroušené srdcem a abych kázal věžňům propuštění a slepým vidění a kteří jsou v žaláři zavříni, abych votevřel a abych zvěstoval milostivé leto Páně.

Izajáš začátek komentované pasáže63.konec komentované pasáže

Pres tlačil jsem sám a z národuov není muže začátek komentované pasážese mnoukonec komentované pasáže.

Izajáš v začátek komentované pasáže50.konec komentované pasáže

Tělo mé dal jsem bijícím a líce mé trhajícím, tváři mé neodvrátil jsem od lajících i od plijících na mne. Pán Bůh spomocník muoj a protož nebudu zahanben.

Zjevení začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže

„Já jsem A i také O, počátek i konec,“ praví Pán Buoh, „ten, kterýž jest a kterýž jest byl a kterýž přijíti má, Všemohúcí.“

Též v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Nebojte se, jáť jsem první i poslední a živý. Já jsem byl mrtvý a hle, již jsem živ na věky věkuov a mám klíče pekla i smrti.

Izajáš začátek komentované pasáže44.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže48.konec komentované pasáže

„Já jsem první i poslední,“ praví Pán, „a kromě mne není Boha.“

Izajáš začátek komentované pasáže46.konec komentované pasáže

Rozpomínaj se na přední věk světa, že já jsem Buoh a není jiný žádný ani mně podobný.

V Zjevení svatého Jana začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže

Jáť jsem kořen a rod Daviduo a hvězda jitrní a stkvúcí. A kdož žížní, ten přiď, a kdo chce, nabeř sobě vody života darmo.

Jan začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Kdož tu vodu, kterouž já jemu dám, píti bude, ten nebude žížniti na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody živé, kteráž skáče do života věčného.

Jan začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).