Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

silný milovník, navštěvuje nepravost otcuov na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž v nenávisti mne mají, a činíc milosrdenství nad tisíci těm, kteříž mne milují a ostříhají přikázání mých.

Přísloví začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže

Jáť miluji ty, kteří mne milují, a kteří mne ráno hledají, najdouť mne.

Jeremiáš začátek komentované pasáže29.konec komentované pasáže

„Já zajisté vím myšlení, kteráž já myslím o vás,“ praví Pán, „totižto myslím já o pokoj a ne o nepokoj aneb trápení, abych vám dal konec a trpělivost. I vzývati mne budete a puojdete a modliti mi se budete a já uslyším vás. Hledati mne budete a naleznete, ba jestliže celým srdcem mne hledati budete, tehdy se vám,“ praví Pán, „najíti dám.“

Amos začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Hledajte Pána a živi budete.

Zachariáš začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

„Obraťte se ke mně,“ praví Pán zástupuov, „i obrátím se k vám k také. Nebývajte jako otcové vaši, k kterýmžto volali jsou proroci první řkouce: ‚Toto dí Pán zástupuov, obraťte se s cest vašich zlých a od myšlení a skutkuov vašich najhorších.‛ Ale oni nechtěli slyšeti ani na mne pozorovati,“ praví Pán.

Izajáš začátek komentované pasáže45.konec komentované pasáže

Shromažděte se a poďte a přistupte spolu, kteříž spaseni jste z pohanuov. Nevěděli jsou nic ti, kteříž zdvíhají rytiny své a prosí Boha, kterýž nemuož spasiti. Zvěstujtež tehdy a poďte a poraďte se spolu. Kdo to slyšeti dal od počátku? A od té chvíle kdo to předpověl? Zdali ne já Pán? A neníť jiný Bůh kromě mne. Bůh spravedlivý a ješto činí spasení není kromě mne. Obraťtež se ke mně a spaseny budete všecky končiny země, neb já jsem Pán a není žádný jiný.

Izajáš začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Mne máte s pilností slyšeti. Slyšte a buďte dobře živí, aby se vaše duše v tučnosti kochala. Nakloňte ucha vašeho a poďte ke mně. Poslouchajte a živa bude duše vaše, nebo já věčnou oumluvu s vámi udělám, totižto věrná milosrdenství Davidova.

začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže26.konec komentované pasáže, začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Korintským začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Postavím stánek muoj uprostřed vás a duše má vás nezavře. Budu mezi vámi choditi a budu vašim Bohem a vy budete muoj lid.

Jeremiáš v začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Toto praví Pán Bůh: „Nechlub se, moudrý, v moudrosti své. A nechlub se, silný, v síle své. A nechlub se, bohatý, v zboží svém. Ale v tom se chlub, kdož se chlubí věděti a znáti mne, že já jsem Pán, kterýž číním milosrdenství a soud a spravedlnost na zemi, neb ty věci líbí se mně,“ praví Pán.

Jeremiáš začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

„Dám zákon muoj v střevách jich a na srdci jich napíši jej a budu jim za Boha a oni budou mi za lid. A nebudeť

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).