Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Izajáš začátek komentované pasáže63.konec komentované pasáže

Pres tlačil jsem sám a z národuov není muže začátek komentované pasážese mnoukonec komentované pasáže.

Izajáš v začátek komentované pasáže50.konec komentované pasáže

Tělo mé dal jsem bijícím a líce mé trhajícím, tváři mé neodvrátil jsem od lajících i od plijících na mne. Pán Bůh spomocník muoj a protož nebudu zahanben.

Zjevení začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže

„Já jsem A i také O, počátek i konec,“ praví Pán Buoh, „ten, kterýž jest a kterýž jest byl a kterýž přijíti má, Všemohúcí.“

Též v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Nebojte se, jáť jsem první i poslední a živý. Já jsem byl mrtvý a hle, již jsem živ na věky věkuov a mám klíče pekla i smrti.

Izajáš začátek komentované pasáže44.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže48.konec komentované pasáže

„Já jsem první i poslední,“ praví Pán, „a kromě mne není Boha.“

Izajáš začátek komentované pasáže46.konec komentované pasáže

Rozpomínaj se na přední věk světa, že já jsem Buoh a není jiný žádný ani mně podobný.

V Zjevení svatého Jana začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže

Jáť jsem kořen a rod Daviduo a hvězda jitrní a stkvúcí. A kdož žížní, ten přiď, a kdo chce, nabeř sobě vody života darmo.

Jan začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Kdož tu vodu, kterouž já jemu dám, píti bude, ten nebude žížniti na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody živé, kteráž skáče do života věčného.

Jan začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

„Žížní-li kdo, podiž ke mně a napí se. Kdo věří ve mne,“ jakož praví Písmo, „z břicha jeho potekou řeky živé vody.“

Jan začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Jáť jsem chléb života. Kdož přichází ke mně, ten nebude lačněti, a kdož věří ve mne, ten nebude žížniti nikdý.

V též kapitole.

Tělo mé právě jest pokrm a krev má právě jest nápoj. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm.

Jan začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdož zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé, nebo vy začátek komentované pasážebeze mnekonec komentované pasáže nic nemuožete učiniti. Nezuostane-li kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest a uschneť i zberouť jej a na oheň uvrhou a shoříť.

V též kapitole.

Zuostaňte vy ve mně a já v vás rovně jako rýví neb ratolest. Nemuože ovoce přinesti samo od sebe, leč při kořenu zuostane. Též také ani vy, jediné leč ve mně zuostanete. Jestliže vy ve mně zuostanete a má slova v vás zuostanou-li, zač koli budete prositi, staneť se vám.

Jan začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Všecko což mi dává muoj otec, to ke mně příjde. A kdož ke mně příjde, tohoť já ven nevystrčím.

Matouš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Poďte ke mně všickni vy,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).