Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Opět žena vládnúcí zbožím dědičným po předcech neb po rodičiech na ni spadlým, ač by z semene mužského, jehož jest řádně a manželsky pojala, dietě by porodila, při jehožto rození umřela by, to dietě bude dědicem, ač živo bude tak dlúhý čas, že oči otevra čtyři strany domu obezřelo by, a v zboží po mateři zuostalém účastnost mieti bude, a pakli ono umře, zbožie tak dietěte, jako i mateřino na otce dědičně spadne.

O dědičném dielu duchovních lidí

Kněz nenie li oddělen dielem dědičným z statku otcova, s bratřími neučenými neb s laiky po smrti otcově má diel dědičný.

O oženění syna nedielného

Jestliže syn z statku otcova věnem nejsa oddělen oženil by se a zplodě děti umřel by, otce pozuostavě, jenž potom jiné syny zuostavě sšel by bez kšaftu, otázka jest, mají li děti toho syna s svými strýci mieti diel dědičný, a odpověd k tomu jest, že děti toho syna, buďto jeden nebo jich viece, toliko jeden diel, ten totiž, kterýž by otci byl příslušal, mají přijíti.

Dědicové mají li dluhy platiti, v kteréž sú se rodičové jich zdlužili

Dědicové vládnúce zbožím svých rodičóv, dluhy, v kteréž sú za své živnosti zašli, dřieve než zbožie mezi se rozdělé, dlužni sú zaplatiti, nebo obecnie příslovie jest, že věřitelé sú najbližší dědicové. Pakli by zbožie pozuostalé k zaplacení dluhuov nestačilo, nenie potřebie neb neslušie, aby dědicové k naplnění takového nedostatku své vlastnie zbožie nakládali, leč by to učiniti chtěli z milosti. A též také zase dlužníci platiti budú dědicóm dluhy, kteréž sú dlužni jich rodičóm.

O rozdielu dědictvie dětí oddělených

{po smrti otce a mateře bez kšaftu sešlých}marginální přípisek mladší rukou Dědic oddělený s neoddělenými diel chtěje mieti, to, což jest vzal, slož v hromadu aneb sobě poraž na svém dielu, jenž má přijíti, anebo každému neoddělenému dědici dopusť, ať sobě tolikéž vezme před rozdielem.

O dědicech, jenž nešosují, mají li nápad

Ačkoli dědicové za živnosti svých rodičóv s jich zbožie, jenž po jich smrti na ně připadlo, ani práva, jenž osvědčené slove, německy urkundcizojazyčný text, nedali sú, ani šosóv a duchovních poplatkóv s takového zbožie sú neplatili, avšak toho zbožie mohú požádati plným právem.

O zastavení domuov

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).