Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

žádné škody jest neučinila.

O osvědčování k dědictví

Znamenáno buď, že druhdy strana odporná má moc rychtáře dojíti pro příčinu súdu s protivníkem, a tehda osvědčenie i dánie památného, jenž německy slove urkund,cizojazyčný text malé moci jest. Pakli by již řečená moc nebyla straně přítomna, tehda osvědčenie k súdu včas učiněné dobře se hodí nebo potřebné jest, když čas súdu přijde a počne se.

Dvoje jest osvědčovánie na památné

Jedno slove tajné, jehožto oznámenie nepřicházé k tomu, jemuž má škoditi, a zdá se, že by jemu takové neškodilo. Jiné pak slove zjevné, ač by kto straně odporné skrze rychtáře oznámil, a tehda uvodí jako některaký duovod, tiem však se vladařstvie nevzdvihá, leč by puohon slušný strany odporné a skutečný súd slušným běhom došli.

Opět znamenaj, že súdce mají býti takoví, aby když památné berú na svědomie, aby straně řekli: požeň protivníka tvého a žaluj naň před súdem dřieve, nežli by vládnutie tvé právo zahasile.

O vládnutí dědictvím jelikožto k miestóm

Cesty spravedlivé a od staradávna obyčejné, silnice, královské stezky, ulice, mezérky mezi domy pro vodoteči, rynkové a cesty štamprochové, hliniště a miesta, kdež piesek kopají, i všelijaké jiná miesta, což se týče silnic lesních i polních, miest, jsú li obecní a zvykli sú přisluhovati k obci od staradávna, žádný sobě nemuož osobiti, leč s povolením kniežete, protož ktož by takové věci zahradil neb zakryl, zmocněl se, zbraňoval, překážel neb kterakžkoli sobě osoboval a připisoval by, by pak neviem jak dlúhý čas tiem vládl, však tiem nemuož se brániti, poněvadž vždy zlú dóvěrú tú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).