Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Dědictvie bylo li by poručeno třem bratřím tak, aby po smrti staršieho na druhého a s druhého na najmladšieho mělo spadnúti, tehda zemrú li ti všichni, {tehda}meziřádkový přípisek mladší rukou synové bratra staršieho to dědictvie obdrží, a jakož jest v pořádku mužském, též také jest v pořádku ženském, nebo jakož jest ten, jenž poručenstvie činil, zřiedil, aby vždy starší syn dědictvím vládl, též nápodobně při takovém vládnutí synovském, kteříž synové byli by starší, nápad po sobě mají. {O nápadu synuov}marginální přípisek mladší rukou Synové vlastní neb řádní nápad mají ke všem věcem po otci zuostaveným vedlé spravedlnosti, avšak milostivé jest a některak rozum okazuje, aby vlastní přirozeným milosrdně spomáhali oděvem a potřebami živnosti, t. tělesnými.

Opět má li kto ženu živú vlastní a řádnú a zplodil by děti z kuběny, ti nejsú řádní neb lože dobrého, aniž s dědici vlastními dielu z zbožie vezmú.

Čtver jest stav dětí zplozených

Někteří slovú přirození a vlastní neb řádní, jako ti, jenž se rodie z manželstva řádného, jenž jest řádně sešlé vedlé skutku a duovodu cierkve. Jiní slovú přirození a neřádní, jako ti, jenž se rodie z kuběny. Jiní pak slovú toliko řádní jako ti, ktož sú synové skrze volenie {zalíbení}meziřádkový přípisek mladší rukou. Jiní pak ani slovú přirození ani vlastní neb řádní, jako ti, jenž z cizoložstva a z příbuzného scházenie manželstva pocházejí, a mezi těmito první synové zbožím rodičóv vládnúti budú úhlavně.

Opět synové řádní sú, jenž z řádného manželstva pochodie, buď pak manželstvie pravé neb nebuď, t. když toliko manželé zjevně a ohlášeně v manželstvie vstúpili by a překážky by nevěděli, protož k duovodu řádného synovstva prospievá vyznánie rodičóv, ač jsú. Pakli jich

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).