Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Opět o zástavě

O prodání zastaveného dědictvie {komu má placeno býti}meziřádkový přípisek mladší rukou

Všelijaká dědictvie zastavená a zapsaná v měscké knihy budú li prodána, ten ktož je kúpí, dlužen bude platiti věřitelóm dotud, dokudž on neb věřitel trhu, za čež řečená dědictvie sú kúpena, neodvolá, a ktožkoli z nich držeti bude, otázku {žalobu}meziřádkový přípisek mladší rukou učině, na tohoť spadnú.

O zástavě dědictvie rukojmiem

Ač by kto, když čas přijde, rukojmie svého od žida penězi hotovými vysvoboditi neb vyvoditi nemohl, a má li dědictvie, v to se muož rukojmie uvázati, a za šest neděl držeti. A takové drženie před súdem oznámie, a jestliže by k trojiemu ohlášení neb provolání {jestliže by dlužník}marginální přípisek mladší rukou dlužný jistec jeho od žida nevyvodil, hned dědictvie bude moci prodati a se samého z jistiny i z lichev židovských vyplatiti. A toť nebude ku potupě obyčeje práva obecnieho, jenž die, že dědictvie zastavené den a rok drženo má býti v zástavě, nebo toť se rozumie, když jest zástava dobrovolná, ale ne když k tomu puzen bývá spravedlností a řádem súdným, a zvláště, když dluh, v němž jest dědictvie zastaveno, židovskú lichvu má na sobě, nebo v takové příhodě ten, ktož zastavuje dědictvie, rozmnoženie lichvy v roce a ve dni větší škodu činí, nežli zisk chovánie dědictvie přinesl by jemu. Protož při takových zástavách neb zavázaních předřečených toto právo obecnie má býti zachováváno: ač by který člověk druhému nemaje věcí mohovitých {zastavení dědictví v dluhu}marginální přípisek mladší rukousvé dědictvie zastavil neb zavázal v dluziech zpósobem práva nejsa k tomu připuzen, má zachováno {do dne a do roka v základě}marginální přípisek mladší rukou; * jinou rukou býti {držáno}meziřádkový přípisek mladší rukou, a potom po tři súdy provolané neb ohlášené muož prodáno býti. {Ty tři soudy vyplní se v šesti nedělech.}meziřádkový přípisek mladší rukou

Pakli by kto súdem k takovému zavázaní byl připuzen, ten svú přísahú muož obdržeti, že nemá věcí mohovitých aniž muož mieti, a že potřebú jsa puzen, to dědictvie věřiteli svému zavazuje, nebo když se to stane, věřitel, jemuž to dědictvie jest zastaveno, v to dědictvie se uvieže, potřikrát je před súdem oznámí a potom tomu, jehož jest dědictvie, a jenž jemu je zastavil, ač by je ten {dlužník}meziřádkový přípisek mladší rukou chtěl mieti, jakožto podruhu radějí než někomu jinému v některé sumě peněz jménem úroku do dne a do roka najme.

Pakli by jeho mieti nechtěl, tehda jinému komužkoli to dědictvie týmž obyčejem, jakož jest předpověděno, muož najíti, a jestliže by v tom času to dědictvie vyplaceno nebylo od něho, tehda potom muož je on svobodně prodati komužkoli. Ale kterak má činěno býti o dědictví v dluhu zastaveném lichevníkovi, nahoře jest pověděno.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).