Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

doplňuje, jakož se ukazuje v kalendáři.

Řečeno však v pravdě má býti, že poněvadž rok se doplňuje tým dnem, kterýž se přidává padesáti a dvěma nedělem, ten vladařstvie, kterýž se roku přidává, jest ten den, jenž jest počátek druhého roku. Jako v příkladě: bude li dědictvie odevzdáno na den obřezovánie pána Ježíše neb na nové léto, jenž se dostalo v neděli, tehda se vládnutí dokoná druhé potomnie léto na den nového léta, jenž se dostane v pondělí. A stal li by se nárok v ten pondělí, měl by moc, pakli by přestupné léto bylo, ten den také času vládnutie má přidán býti, nebo skutek času vladařského radějí má rozšířen býti nežli súžen.

A vládnutie neb zmocněnie mievá překážku někdy skrze povodeň, jako ač by dědictvie vodami blízkými tak bylo zvodněno, že by jím vládnúti ani užívati jeho nemohl, někdy to bývá také skrze ssazenie {složení}meziřádkový přípisek mladší rukou aneb vyhnánie z vladařstvie, a druhdy skrze provolánie a osvědčenie před súdem anebo před tiem, komužto příslušie, die li {dí li}meziřádkový přípisek mladší rukou, že jemu to násilím drží, a to zvláště když ten vladař násilný nenie přítomen a nemuož sjednáno býti pro některú příčinu.

Opět bývá skrze zaplacenie jistého nájmu, jako ač by kto úrok určený nebo plat s domu najatého platil by mnoho let, nemuož toho dokázati, tiem aby duom pro takové placenie jeho byl.

Ktož zbožie mocí neb násilím drží, kdy má odehnán neb zbaven toho býti

Opět ačkoli vladař bezděčný držal by zbožie mnoho let dědičně, avšak že násilé neb bezděčnost protiví se právóm, protož skrze prvého dědice odehnán neb ssazen má býti skončením svého násilé, aniž se brániti bude moci vládnutím, ač by jím chtěl dovoditi, nebo vladař zlé dóvěry žádný

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).