Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O ztracení meče

Meč ztracený nebývá placen dráže než věrdunkem grošóv, pakli kto die, že by meč ztratil, k žádosti toho, jehož jest byl, ztráty přísahú skutečnú potvrdí. A též zaplatě meč věrdunkem připudí druhého ku přísaze, že by za to meč stál.

O milostech, kteréž se mají činiti

Poněvadž v práviech píše se takto: pakli by takového očištěnie mieti nemohl, hlavú tresktán buď, t. buď sťat, anebo vedlé milosti rychtáře a přísežných trp pokutu. Z toho rozuměno jest, že taková milost nemá zřenie, t. nemíní se ke 30ti kopám neb hřivnám tak, aby na těch milost stala se vražedlníku, nébrž viece než 30ti kop nebo hřiven, ač má, zaplatí, avšak ještě milosti dojde neb hlavy a života ve zdraví zachová.

{utečení vražedlníka}marginální přípisek mladší rukou Pakli by vražedlník zaplatil rukojmí a boje se, že by se nemohl očistiti, i utekl by, ten ani hlavú bude trpěti, ani vedlé milosti hlavy vykúpí, ale 30ti kopami neb nad to viec složí, t. smlúvu vezme. Opět pokuta hlavy a jejie vyplacenie toliko zřenie má k obžalovanému a vražedlníku, nebo tak práva pravie, že pokuta muky toliko k těm má zřenie, ktož zlé skutky činí.

Ve všelijakých také přech přísežní vždycky mají býti hotovější k zachovánie zdravie, nežli k odsúzení na smrt.

Také když se píše v práviech o mordéřiech a vražedlníciech neb o těch, ktož na duom útok činie, jestliže očištěnie mieti nebude, trp hlavú aneb vedlé milosti rychtáře a přísežných daj pokutú mnohem viece; tomu, jenž k očištění neb k okázaní neviny se zavázal, nemá býti milost odepřena.

Avšak žalobce, ač obviněného na milost nechce přijíti, muož prositi neb žádati, aby se očistil neb jiným obyčejem, jakž by za spravedlivé bylo, čista se učinil, a té prosby rychtář má dopustiti. Pakli by to zamlče obviněného přijal na milost, máť býti pře, aby jemu milost učinil týmž právem.

Kapitola prvnie o řádu přátelstva neb příbuznosti a o stupniech přirozenie vstupujících a sstupujících, jenž obecně slovú kolena neb poslúpnost

Znamenaj, že stupeň jest číslo jedné každé osoby přiezní neb příbuzností spolu spojených. O stupniech v práviech klade se pro dědictvie, kterážto jakožto po stupniech spadají na přátely a poručníky, a také pro zápověd svědectvie, t. že přátelé příbuzní {přátelé nemohú sobě svědčiti}marginální přípisek mladší rukou sobě svědčiti nemají.

Opět ktož jest mého otce strýc, mně bude veliký strýc,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).