Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

však jest prodlévané zvěstovánie neb oznámenie, ač by sobě člověk prodlenie uprosil, ač by přehlédl své vlastnie věci, ztratil li jest z nich které.

O krádeži kola voznieho

Ztratil {koupil li}meziřádkový přípisek mladší rukou li kto kola voznie a obstaví li jemu je druhý, jestliže člověk věrný a ctný kola kúpil, navrátí je tomu, ktož jest nařekl ta kola, ač toho přísahú potvrdí, a žádné pokuty rychtáři nedá.

O žalobě na čeledína z krádeže

Ač by sluha neb syn čeledín krádež učinil, žaloba bude na pána neb na otce, protože k nim krádež přišel jest; a žaloba z krádeže že jde na obžalovaného, protož i dědice obžalovaného zloděje vieže, a též má býti zachováno po smrti zloděje mezi jinými náměstky.

O rúchu z kradené vlny udělaném

Opět uděláš li sukno z kradené vlny neb rúcho, i to rúcho bude kradené a pán té vlny muož toho sukna neb rúcha požádati.

O krádeži omluvném

Bylo li by jich viece obžalováno z krádeže a jeden z nich řekl by, že by při tom krádeži byl aneb při lúpeži, ale že by přítomen byl pro zbraňovánie lúpeže neb krádeže, tu jest otázka, jsú li taková slova dostatečná k jeho omluvě neb vymluvení. A odpověd jest, že takové vymlúvanie jest všetečné, nébrž z jeho vlastnie řeči, poněvadž řekl jest, že by přítomen byl lúpeži, a také proto, jestliže jest jmenoval snad ty některé své tovaryše, tehda zaslúžil jest proti sobě vynésti ortelovánie smrtedlného.

O krádeži dietěte let nedošlého

Ač by mladší patnádcti let krádež učinil, poněvadž člověk pod těmi lety plně rozumu neužívá ani plně mezi dobrým a mezi zlým dostatečně muož rozeznati,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).