Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zlé skutky činí.

Ve všelijakých také přech přísežní vždycky mají býti hotovější k zachovánie zdravie, nežli k odsúzení na smrt.

Také když se píše v práviech o mordéřiech a vražedlníciech neb o těch, ktož na duom útok činie, jestliže očištěnie mieti nebude, trp hlavú aneb vedlé milosti rychtáře a přísežných daj pokutú mnohem viece; tomu, jenž k očištění neb k okázaní neviny se zavázal, nemá býti milost odepřena.

Avšak žalobce, ač obviněného na milost nechce přijíti, muož prositi neb žádati, aby se očistil neb jiným obyčejem, jakž by za spravedlivé bylo, čista se učinil, a té prosby rychtář má dopustiti. Pakli by to zamlče obviněného přijal na milost, máť býti pře, aby jemu milost učinil týmž právem.

Kapitola prvnie o řádu přátelstva neb příbuznosti a o stupniech přirozenie vstupujících a sstupujících, jenž obecně slovú kolena neb poslúpnost

Znamenaj, že stupeň jest číslo jedné každé osoby přiezní neb příbuzností spolu spojených. O stupniech v práviech klade se pro dědictvie, kterážto jakožto po stupniech spadají na přátely a poručníky, a také pro zápověd svědectvie, t. že přátelé příbuzní {přátelé nemohú sobě svědčiti}marginální přípisek mladší rukou sobě svědčiti nemají.

Opět ktož jest mého otce strýc, mně bude veliký strýc,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).