Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

též ruce pro dva prsty, jenž sú menší údové, dvě menšie chromotě mají obžalovány býti. A tak přemietáno jest a váženo od přísežných, {nemá věřeno býti lékařuom z ran}marginální přípisek mladší rukou že řečem lékařuov při žalobách z ran nemá prostě věřeno býti, ani na tom přestáno. Ale přísežní pro přísahu, kterúž sú k činění spravedlnosti o kterémžkoli skutku učinili, mají také tajnú věrú rány i nedostatky jich následující spatřovati a pilně vážiti, aby ani tieže ani lehčeji nežli právo žádá, nebyly obžalovány. A ačkoli svrchu v prvniem orteli psáno bylo by o ranách, že na jednom údu toliko žaloba z jednoho nedostatku má obžalováno býti, ačkoli týž úd viece ranami raněn by byl, avšak druhdy zase z jedné rány viece chromot nebo ohyzd na viece údech rozumně muož obžalováno býti, jako v té žalobě, kdež z jedné rány na ruce dva prsty sú ochromena.

O tom, že o ranách, vraždách, mordiech, krádežiech a lúpežiech, mieru rušených domuov, výbojníciech, násilníciech, ludařiech a v jiných přech těžkých pro zlé domněnie bývá druhdy súzeno a ortelováno

Když měštěnín některaký na smrtedlné posteli zbožie své toliko dvěma dceroma, kteréž bieše pozuostavil, před poručníky, jenž byli při kšaftu, lidmi viery hodnými, a jehožto i zprávci kšaftu a obucí dcer, ustavil bieše pod ohlášením takovéto výmienky, aby jeho dcery bez dobré vuole a rady jeho ničehuož nic jelikožto k změnění statku svého neměly by činiti, poručil bieše. Přihodilo se, že starší ze dcer, kterážto diel na ni příslušný sobě jmějieše zvláště od otce jmenovaný, bez otazu řečeného obrance a bez rady jeho muže jest sobě v manželství pojala, kterýžto když se v statek řečené dcery bieše uvázal, obrance předřečený A ku přítomnosti rychtáře a konšel jeho povolav osvědčováše těmi, ktož sú byli při kšaftu, že by zprávce a obrance byl

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).