Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O svědectví vražd a ran

Kteréž svědky z vraždy obžalovaný sprvu vystavil jest, též muože vystaviti obžalován jsa z příčiny vraždy, jenž slove wolleistcizojazyčný text {nářek vraždy}meziřádkový přípisek mladší rukou, neboť nenieť to právu odporné, aby týmž svědkóm viera byla přidána o hlavniem skutku a o jeho příbězech.

Kteří svědkové slovú nepřietelé a kdy mají od svědectvie zapuzeni býti

Podepsaní jmieni sú za úhlavnie nepřátely a mohú od svědectvie býti zapuzeni: najprvé, ktož jest žaloval na druhého z hlavnieho prohřešenie, ačkoli obžalovaný ušel by, avšak vždy po žalobě jeho nepřietelem bude súzen.

Opět ktož žaloval na druhého z prohřešenie neb zaviněnie, pro něž mohl jest miesto ztratiti neb na púšť vyobcován býti, odsúzen jest za jeho nepřietele.

Opět ktož učiní útok na koho o jeho čest a duostojenstvie nebo stav, opět ktož jest {v}meziřádkový přípisek mladší rukouznesl něčie jméno, z jehožto vznesenie některaká pokuta mohla by naň zložena býti, ač jest pak žaloby své nedokonal. Opět učinil li jest kto puotku na druhého o zbožie jeho, opět ač kteří nenávidie sebe vespolek pro některý skutek neb mluvenie, ačkoli žaloba jest nedošla, avšak ještě jmieni sú za nepřátely. Opět jestliže kto v hlavnie při svědčil jest proti někomu, potom domněn jest býti nepřietelem.

Opět ktož přebývají s nepřátely a obcují s nepřátely, našimi domněni sú za nepřátely. A též ktož jest mnoho přietel našeho nepřietele, jmien jest také jako náš nepřietel. A znamenaj, ačkoli předřečení mají jméno nepřietele, avšak kdy mají od svědectvie puzeni býti, to se porúčie rozšafnosti a svědomí súdcích, t. rychtáře a přísežných. Znamenaj také, že ač řečení zbráněni bývají od svědectvie, avšak dopúštějí se k žalobě,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).