Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

země přebýval. Po třetie přemožen jsa má býti odsúzen, leč milost nalezna od rychtáře a od přísežných vyplatil by. Také ustanovuje se, že žádný cla nemuož projeti, v měsckých zdech obývaje, leč by z města vyjel. A chce li hospodář koho vysvoboditi, řka, že by clo dal, to svú přísahú osáhni.

Kapitoly o poručenství vuobec a kterak se řiedie

Poručenstvie slove proto, že jest svědectvie {t. pořiezenie}meziřádkový přípisek mladší rukou úmyslu a má se dieti před svědky vedlé obyčeje měsckého, buďte ti přísežní neb nepřísežní. A takoví svědkové mají býti povoláni a ustavičně prošeni od toho, ktož chce poručenství činiti, a buďto že takoví svědkové sepsali by poručenstvie pod pečetmi aneb v paměti měli, vždyť jest sstálé, a když ten, jenž poručí, umře, kšaft neb poručenstvie má býti zvěstováno neb vysloveno, aby ti, jimž jest {zboží}meziřádkový přípisek mladší rukou poručeno, byli {od souduov}meziřádkový přípisek mladší rukou zproštěni. {kolik svědkóv má býti při kšaftu}marginální přípisek mladší rukou A práva chtie, že poručentvie před sedmi svědky mají se dieti, to však vedlé práva měsckého se nezachovává, nebo také jeden konšel přísežný neb jiná dva viery hodná ne konšely při kšaftiech za svědky bývají dopuštěni. Ale ne všichni lidé mohú býti svědkové při tom skutku, {kto nemohú býti svědkové při kšaftu}marginální přípisek mladší rukou nebo ani žena, ani let nedošlý neb holomúdec, ani služebník, ani němý, ani hluchý, ani práva ztracený nemuož přidán býti v počet svědkóv. A nemá býti rozuměno o němém a hluchém, jenž nic slyšeti ani mluviti nemuože, ale má rozuměno býti o němém a hluchém, jenž těch skutkóv jasně neb zřejmě dovoditi nemohú.

Opět dva bratry, jenž v moci téhož otce sú, obojí svědkové v jednom kšaftu býti mohú, nebo nic neškodie z jednoho rodu více svědkóv k cizie věci přidati. Opět nemá býti mezi svědky, ktož jest v moci toho, jenž poručenstvie činí, ale ač by i syn čelední z služby vyslúžené plat malý maje činil poručenstvie, ani otec jeho muož poručenstvie svědectvie přijat býti, ani ten, jenž v moci téhož otce jest, nebo zavrženéť jest v té věci domácie svědectvie. Ale těm, jenž sú při kšaftu, a jimž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).