Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O zhostu člověka odcházejícieho

Konšelé zemští vynesli sú ortel, aby kdyžkoli jednomu odpuštění béře se, že hned bez prodlenie pře odporné mají {jemu}meziřádkový přípisek mladší rukou předloženy býti a prožalovány.

O netbanlivosti rychtáře

Usúzeno jest v vesnici, že rychtářovi {v}meziřádkový přípisek mladší rukou přítomnosti přísežných {pro}meziřádkový přípisek mladší rukou služebníka raněného rozkázáno bylo od pána jeho a od žalobníka uručiti, i neučiniv toho, pánu ve tři hřivny pokuty a žalobníku v deset týž rychtář upadl.

Když by jeden přísežný zbil druhého

O neřádu přísežného

Z Patlimi tázáno bylo, kterak žaloba o neřádiech prožalována byla na jednoho z přísežných, a když rychtář a jiní přísežní požádali sú na tom přísežném uručenie, kterýž byl z neřáduov viněn, tehda on pychem od nich odšed ujištěnie rukojemství odepřel jest, kterakú pokutú má býti tresktán. Nalezeno bylo, že rychtáři v šedesáti šilinciech a každému přísežnému ve třidceti má tresktán býti.

Kutenští neb horníci psali sú takto: svědectvie pro dluhy na jednoho konšela zneseno bylo ležícieho na smrtedlné posteli, a týž vyznal jest řka, že jiní jeho spolupřísežní také o tom vědie, kteříž toho zapieráchu. O tom bylo usúzeno, poněvadž seznánie osobnie nepotvrdil jest, ale na jiné zkládal, protož daremnie jest a prázdné.

Kapitola o židech, muož li žid slúti dobrý v žalobě

Některaký {z Jevíčka}meziřádkový přípisek mladší rukou, jemužto kuoň právem stavován bieše, řekl jest před súdem, že chce vystaviti dobrého muže, od něhož jest řečený kuoň kúpil, k zprávě toho koně. A když jest čas přišel, súdu vystavil jest některakého žida, kteréhož protivník zavrh tázal jest, zdali žid, poněvadž byl by nevěrný, miesto dobrého člověka v žalobě neb odporu mohl by naplniti. Na to konečně jest usúzeno,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).