Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přemožen. Pakli dobrovolně v súdu stane, sám sedm se očistí, pakli by při utiekaní lapen byl, opět sedmi muži bude přemožen.

V času zapálenie učiní li kto krádež,

jenž by vážil 40 peněz, buď oběšen.

Pakli kto ty časy druhého ranil by,

přemožen jsa třmi svědky, sťat buď. Pakli by kto ty časy, když hoří, při ohni nahým mečem chtěl koho raniti, přemožen jsa dvěma svědky, ruky zbaven buď. Ale jestliže kto druhému hrozí pálením před ctnými muži a oni to slyšie, ten, jemužto pohróžku činil, chce li, muož jej sám třetí přemoci. Pakli nechce, že neslyšal, jinými třmi muži, kteříž sú slyšali, muož jej přemoci.

Kapitola prvnie o přípovědech aneb o zapověděných věcech

Prvost aneb potomnost zápovědi naprosto práva neplodí, ačkoli k obdržení práva neb dokázanie za rovno by dosvědčovaly, protož pán domu nebo sladovny neb jiné kterékoli věci, kterúž jest pronajal, před jinými své táhna neb jiným puojčuje, jestliže ten, jemuž jest to najal, utekl by, tehda hospodáři za činži, na niežto tu sladovni najal, najprvé má zaplaceno býti. A zuostane li co viece sladu, mezi ty vedlé starosti a počtu má dělen býti. A pakli pán sladovny všecko v činži nájmu přijal by, tehda jiní připovědníci uviežíce se v sladovnu, budú jie požívati tak dlúho, jakž ji dlúho byl najal ten, jenž jest utekl. Ale o dluzech jinak jest, nebo tu, ktož jest první, časem mocnější jest právem.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).