Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přemožen, ohněm má sjíti. Pakli by se sám dobrovolně postavil, sám sedm svú nevinu odepře.

Raní li kto nepřietele svého učině žhářstvie

Ktožkoli by zapále nepřietele svého ranil, přemožen jsa dvěma svědky hodnýma, má sťat býti. Pakli kto koho raní, nepřitelem jeho před tiem nebyv, dvěma svědky jsa přemožen, ruka jeho buď uťata. A tato pomsta proto jest obtiežena, nebo oheň a žhářstvie na kohož přichodí, škodu uvodí, kteréžto škody ku přejetí {k přetržení}meziřádkový přípisek mladší rukou všichni lidé, kterúž sú nepřiezen prve měli, těch mají přestati a s pilností sobě vespolek pomoci.

Bude li kto popálen a zhase, po provolání žháři svému tajnému dosti neučinie, opět zapálen bude

Jestliže zapálený oheň zhasí a radu vzal by od přísežných, aby po městečkách kázal provolati, byl li by komu vinen, že chce dosti učiniti, obmešká li to netbanlivě a opět zapálen byl by a oheň zrostl by tak velmi, že by každý z jeho súsed i s ním vzal škodu, od nichžto před súd jsa připraven, jeho odpověd má býti dopuštěna. A vedlé jeho odpovědi a žalob strany odporné má konečný úsudek vynesen býti, a při takové příhodě má se velmi pilně jmieno býti, nebo rada přísežných, kteréž sú řečenému člověku podali, byla jemu potřebná, nebo skrze provolánie, k němužto přísežní sú radili, častokrát spravedlivie a nevinnie lidé, kteříž sú žádného nerozhněvali, od zločincóv, jenž v to doúfajíce pohruožky pálením činie a druhdy v skutku zapalují, svých peněz zbaveni bývají. Protož ačkoli přikázanie přísežných člověk dlužen jest učiniti, aby stál k jich však radě, a zvláště v kterých věcech jiní tak dobře raditi umějí jako oni, jakož se muož přihoditi v předepsané příhodě, žádný nenie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).