Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

upadá. A jestliže by bijící přikázanie přestupě zabil by toho, poněvadž rozkazující, byl by u vině, že to skrze něho pocházé, na to měl mysliti a pomnieti.

O vraždě jelikožto ku pokoře

Pro vraždu dosti jest na tom, aby vražedlník mocí práva ženě za muže, dětem za otce a jiným příbuzným zabitého za jich přietele manstvie učinil neb pokoru a přísahu. Ale příbuzným a bratřím ženiným k činění pokory neb manstvie {pokora jest za vraždu dosti činění}marginální přípisek mladší rukou nenie povinen pro toto: nebo bratřie a příbuzní ženini jiného švagra mieti mohú neb vdova móž se po druhé vdáti, ale děti jiného otce a jiní přietele miesto zabitého přietele mieti nebudú.

O vraždě střelbú učiněné beze lsti

Ktožkoli na cestě, po kteréž lidé ustavičně nechodie, ptáka chtě zastřeliti neb sraziti, člověka střele neb hodě zabil by, pro takové zabitie nemá života zbaven býti ani na údech tělesných ohaven, ale dostatečné jest, aby vedlé uloženie dobrých lidí dosti učinil a vedlé své možnosti složil. Pakli by přemožen byl sám třetí viery hodnými svědky, že ten čas, když střielel, viděl by člověka a okřičen, aby nestřélel, odsúzenie hlavy podstúpí. Opět na cestě, po kteréž lidé ustavičně chodie, jakožto jest mezi obydlím lidským, ktož by koli střieleje neb házeje neb neb jiné neslušné věci čině člověka zabil, muku, kteráž slušie na vražedlníka, podstúpí.

O vražedlníku pro vraždu zapsaném

Zapsaný pro vraždu a potom jsa jat pro druhú vraždu jestliže by od obojí strany dán byl v pohřeb a vzdávanie, tehda rychtář a přísežní jakožto vražedlníka prve zachovaným právem zapište. Takto dále při něm, zachovávajíce řád práva,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).