Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jmien buď, a žádný pán ani šlechtic, urozený rytieř neb popravce královstvie nemá jeho brániti ani fedrovati, a bude li kto zapsán a potom lapen, má odsúzen býti.

O vraždě v bitvě a o pobiezení k bitvě

Pro vraždu v bitvě dřieve, než bitva bude zapověděna, {vypověděná vyhlášena vyřčena}marginální přípisek mladší rukou rychtáři dostane se hřivna, pakli zapověděna byla, t. když se pobiedka stane, rychtář dvě hřivně mieti bude. A vejde li do šrankóv a přijdú k sedání, smluví li se, ještě rychtáři se tři hřivny dostanú, pakli k dříví přijdú a ještě se smluvie {í}meziřádkový přípisek mladší rukou, rychtář čtyři hřivny mieti bude, pakli dřievie vydrúce sobě a bojujíce sešli by se ještě, smlúvu přijmúce neb dopustiece, rychtáři se dostane pět hřiven.

Když již rána neb vražda od přísežných rozumně byla by obžalována, pobiezenie takto má býti opověděno. Řečník žalobníkóv takto rci: „Žaluji bohu a králi milosti a vám pane rychtáři a konšelóm i všem měšťanóm chudým i bohatým i všem, ktož pokoje žádají užívati, že takový a takový přišel na místo toto a toto, kdežto přietel mój pokoj a milost měl jest mieti, a v tom miestě přerušil jest pokoj boží, krále milosti i země, a ranil jest jej zjevně, jakož sú to přísežní opatřili a z takového raněnie žalovali.“ Pakli by z vraždy bylo, takto má řečeno býti: „Udeřil jej velikú ranú, ač proto umřel, jakož sú to přísežní opatřili a z takového raněnie žalovali, a sezná li se k tomu, žádáť na to súdu, pakliť pří, chceť jej k seznání připuditi životem svým proti životu jeho a svým zaň bojovníkem proti jeho se všemi příslušnostmi, kteréž z práva k pobiezení příslušejí, a chce jej připuditi k seznání tohoto dne súdného, jakž přísežní uložie aneb konšelé svolé, a žádáť od vás, pane rychtáři, spravedlivého nálezu, t. poněvadž jeho k bitvě tak pobiedil by, aby bitvu jemu dlužen byl odpierati.“

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).