[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<24r24v25r25v26r26v27r27v28r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

opuštěnť bude vám duom váš pustý. Mt23,39 Neboť pravím vám, že mne již viece neuzříte, až i diete: Požehnaný, jenž se béře ve jméno božie.“

Kapitula XXIIII.

Mt24,1 A vyšed Ježíš z chrámu, bral se jest, i přistúpili sú učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavenie chrámové. Mt24,2 Tehdy on vece jim: „Vidíte liž tyto všecky věci? Zajistéť pravím vám, nebudeť tuto ostaven kámen na kameni, ješto by nebyl zbořen.“

Mt24,3 A když jest seděl na hoře Olivetské, přistúpili sú k němu učedlníci jeho tajně řkúce: „Pověz nám, kdy tyto věci budú a které znamenie příchodu tvého a skonánie světa?“ Mt24,4 A Ježíš vece jim: „Viztež, ať by vás nižádný nesvedl, Mt24,5 neboť mnozí přijdú ve jméno mé řkúce: Jáť jsem Kristus, a svedúť mnohé. Mt24,6 Uslyšíte zajisté boje a domnievanie bojóv, viztež, abyšte se nemútili, nebť musejí tyto věci býti, ale ne ihned konec. Mt24,7 Povstaneť zajisté lid proti lidu a královstvie proti království a budú morové a hladové a země třesenie po miestech. Mt24,8 Ale tyto všecky věci jsúť počátkové bolestí.“

Mt24,9 „A tehdyť vás vydadie v zamúcenie a budúť vás mordovati. A budete v nenávisti všem lidem pro jméno mé. Mt24,10 A tehdyť se budú horšiti mnozí a vespolek se budú zrazovati a nenáviděti se budú vespolek. Mt24,11 A mnozí falešní proroci povstanú a svedú mnohé. Mt24,12 A žeť se rozhojní nepravost, a ustydne láska mnohých. Mt24,13 Ale ktožť setrvá až do konce, tenť spasen bude. Mt24,14 A budeť hlásáno toto čtenie královstvie po všem světě na svědectvie všem lidem. A tehdyť přijde skonánie.“

Mt24,15 „Protož když uzříte ohavnost opuštěnie, kteráž jest pověděna od Daniele proroka, ana stojí na miestě svatém – ktož čte, rozuměj –, Mt24,16 tehdy, kteří sú v Judí, utiekajte se k horám, Mt24,17 a kto na střeše, nesstupuj

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).