[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<29r29v30r30v31r31v32r32v33r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

odsúzen byl Ježíš, žalostí jsa veden, navrátil jest třidceti střiebrných kniežatóm kněžským a starším lidu Mt27,4 a řka: „Shřešil sem, zradiv krev spravedlivú.“ Tehdy oni vecechu: „Co nám do toho? Ty viz!“ Mt27,5 I povrh střiebrné v chrámu, odšel jest a odšed osidlem se oběsil. Mt27,6 Ale kniežata kněžská vzemše penieze, i vecechu: „Neslušieť jich klásti do pokladnice, neb jest mzda krve.“ Mt27,7 A všedše v radu, kúpili za ně pole hrnčieřovo ku pohřebu pútníkóv. Mt27,8 Protož nazváno jest pole to Acheldemach, to jest Pole krve, až do dnešnieho dne. Mt27,9 Tehdy se jest naplnilo, což pověděno jest skrze Jeremiáše proroka, jenž die: A vzali sú třidceti střiebrných, mzdu najatého, kteréhož najali od synóv israhelských, Mt27,10 a dali sú je za pole hrnčieřovo, jakož mi ustavil hospodin.

Mt27,11 A Ježíš stáše před vladařem i otázal jest ho vladař a řka: „Ty li jsi král židovský?“ Die jemu Ježíš: „Ty pravíš.“ Mt27,12 A když sú naň žalovala kniežata a starší lidu, nic jest neodpověděl. Mt27,13 Tehdy vece jemu Pilát: „Zda neslyšíš, kterak mnohá proti tobě pravie svědectvie?“ Mt27,14 I neodpověděl jest jemu k žádnému slovu, tak že se podivi vladař náramně. Mt27,15 Na den pak slavný mějieše obyčej vladař pustiti lidu vězně jednoho, kteréhož by chtěli. Mt27,16 I měl jest tehdy jednoho vězně znamenitého, jenž slovieše Barrabáš, kterýžto pro vraždu byl vsazen do žaláře. Mt27,17 Protož když se biechu sebrali, vece jim Pilát: „Kohož chcete, ať vám propustím: Barrabáše li, čili Ježíše, jenž slove Kristus?“ Mt27,18 Neb jest věděl, že sú jej byli z závisti vydali. Mt27,19 A když se byl posadil na stolici súdné, poslala jest k němu žena jeho řkúci: „Nic tobě a spravedlivému tomuto, neboť sem mnoho trpěla dnes u vidění pro něho.“ Mt27,20 Ale kniežata kněžská a starší poradili sú lidu,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).