[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<42r42v43r43v44r44v45v46r46v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

otce svatého nemohu trpěti. A protož, otče svatý, když se tebe mocný bóh mój bojí, mnohem viece já mám se tebe báti. Jehožto svatý Felix svaté vieře naučiv pokřstil. A když pohané v jeden čas své modle se modléchu, svatý Felix, drže v své ruce list, na němžto Páteř bieše napsal, před tu modlu přistúpiv, vece: Jest li toto pravý bóh, pověz mně, co já toto v ruce držím. Jemužto když ta modla odpověděti nemohla, všickni pohané se pokořili, a svatý Felix mši odslúživ, všem lidem mír a požehnánie dav, na podlahách křížem padl, bohu se pomodliv, skončal a bohu se dostal. Amen.

Svatého Marcella

Svatý Marcellus byl v Římě papežem, a když Maximiana ciesaře z veliké nemilosti, kterúžto proti křesťanóm ukazováše, tresktal, a zatiem v jednom kostele u jedné bohobojné vdovy mši slúžil, rozhněvav se ciesař, z toho domu kázal chlév učiniti a svatého Marcella, aby dobytek pásl, bezděky pastýřem učinil. V tom úřadě svatý Marcellus mnoho let pokorně přebývaje skončal. To se dálo po božím narozenie dvě stě a osmdesáté sedmé léto. Amen.

Svatého Antonína

Svatý Anthonius když byl dvadceti let vstář, podlé rady svatého čtenie vše, co měl, prodal, a mezi chudé rozdal. A potom inhed bohu se poručiv, na púšť šed, a pústenníkový život vedl. A tu mnoho přékazy trpěl. A když jednú toho diábla, jenž v smilstvě lidi pokúšie, mocí své svatosti přemohl, zjevil se jemu ten diábel u postavě jednoho přečrného dietěte a tu před svatým Antoniem padl a to, že nad ním otec svatý svítězil,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).